lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Michal Krajčírovič (6)
Ondrej Halama (5)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Ľuboslav Sisák (5)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Ivan Bojna (4)
Radovan Pala (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Marián Porvažník (3)
Ludmila Kucharova (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Marek Maslák (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Gabriel Volšík (2)
Anton Dulak (2)
Tomáš Plško (2)
Juraj Schmidt (2)
Lukáš Peško (2)
Peter Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Bob Matuška (2)
Martin Gedra (2)
Roman Kopil (2)
Maroš Macko (2)
Richard Macko (2)
Jozef Kleberc (2)
Jiří Remeš (2)
Andrej Kostroš (2)
Vincent Lechman (1)
Pavol Mlej (1)
David Horváth (1)
Patrik Patáč (1)
Andrej Majerník (1)
Paula Demianova (1)
Peter Kubina (1)
Tomáš Korman (1)
Vladimir Trojak (1)
Peter Janík (1)
Juraj Lukáč (1)
Patrik Pupík (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Roman Prochazka (1)
Martin Bránik (1)
Ladislav Pollák (1)
Tomáš Pavlo (1)
lukasmozola (1)
Matej Kurian (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Poloha (1)
Michal Ďubek (1)
Peter K (1)
Peter Marcin (1)
Tibor Menyhért (1)
Martin Šrámek (1)
Mikuláš Lévai (1)
Tomas Pavelka (1)
Martin Estočák (1)
Petr Novotný (1)
Martin Svoboda (1)
Bystrik Bugan (1)
Martin Hudec (1)
Tomáš Ľalík (1)
Petr Kavan (1)
Matej Košalko (1)
Michal Jediný (1)
Radoslav Pálka (1)
Petr Steiner (1)
Dušan Rostáš (1)
Miriam Potočná (1)
jaroslav čollák (1)
Peter Zeleňák (1)
Eduard Pekarovič (1)
Vladislav Pečík (1)
Jakub Mandelík (1)
Pavol Chrenko (1)
Michaela Stessl (1)
Robert Vrablica (1)
Matej Gera (1)
Ivan Priadka (1)
lukas.kvokacka (1)
Natalia Janikova (1)
Pavel Lacko (1)
Ján Pirč (1)
I. Stiglitz (1)
Lucia Palková (1)
Zuzana Kohútová (1)
Bohumil Havel (1)
Robert Šorl (1)
Dušan Marják (1)
Tomas Kovac (1)
Marcel Jurko (1)
peter straka (1)
Tomáš Demo (1)
Zuzana Klincová (1)
Lucia Berdisová (1)
Ondrej Jurišta (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ivan Kormaník (1)
Katarína Dudíková (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Viliam Vaňko (1)
Ivan Michalov (1)
Adam Pauček (1)
Dávid Kozák (1)
Igor Krist (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Nora Šajbidor (1)
Zuzana Adamova (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Róbert Černák (1)
Jana Mitterpachova (1)
Marcel Ružarovský (1)
David Halenák (1)
Emil Vaňko (1)
Martin Galgoczy (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Odmietnutie odvolania ako oneskoreného - alebo skôr odmietnutie spravodlivosti ?

Tomáš Klinka, 09. 10. 2017 v 08:00

Všetci sa postupne vyrovnávame s využívaním elektronických prostriedkov komunikácie aj vo vzťahu k súdom. Advokáti už majú zákonnú povinnosť komunikovať so súdmi elektronicky a využívať pritom svoju elektronickú schránku (samostatní advokáti - fyzické osoby až od 1. júla 2018). Porušenie tejto povinnosti bude od 1.1.2018 dokonca sankcionovateľné osobitným súdnym poplatkom. Nejdem sa v tomto poste púšťať do polemiky o technickej (ne)pripravenosti príslušných e-nástrojov a o užívateľskom (dis)komforte, skôr si chcem posvietiť na legislatívnu úpravu e-governmentu a to konkrétne v časti doručovania do e-schránky. Správna aplikácia tu spôsobuje totiž vážne problémy. Posúďte sami.

Krajský súd v Bratislave odmietol odvolanie podané advokátom ako oneskorené s odôvodnením, že rozhodnutie súdu prvej inštancie bolo do e-schránky advokáta doručené v deň X a odvolanie bolo podané po uplynutí 15-dňovej odvolacej lehoty počítanej od tohto dátumu X. Za dátum doručenia (dátum X) pritom odvolací súd bez ďalšieho považoval dátum uloženia elektronickej správy s informáciou o možnosti prevziať dané rozhodnutie v e-schránke advokáta. Samotné rozhodnutie však k správe nebolo pripojené (a ani obvykle nebýva). V e-schránke advokáta sa doručované rozhodnutie objavilo až po podpise elektronickej doručenky, tzn. po prevzatí prvotnej elektronickej správy, dovtedy ho adresát (advokát) nemá k dispozícií. Odvolací súd teda nezohľadnil, že advokát prevzal elektronickú správu a podpísal elektronickú doručenku až o niekoľko dní neskôr po uložení prvotnej elektronickej správy, teda počas plynutia zákonnej úložnej lehoty, kedy bola aj podpísaná a súdu odoslaná elektronická doručenka a že odvolanie tak bolo podané včas. Odvolací súd úplne opomenul - z jeho uznesenia nie je zrejmé, či vedome alebo nedopatrením - zákonné pravidlá elektronického doručovania stanovené v § 29 a nasl. zákona o e-governmente. Konkrétne § 32 znie:

§ 32


(1) Uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta

(2) Úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú (pozn. TK: !!!). Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.

(3) Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej úradnej správy, ktorá obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty.

(4) Ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky; potvrdenie doručenia je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej úradnej správy prijímateľovi v jeho elektronickej schránke.

(5) Elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú,

a) ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy,

b) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,

c) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.

(6) Ustanovenie odseku 5 písm. b) a c) sa nepoužije, ak

a) ide o márne uplynutie úložnej lehoty a osobitný predpis neumožňuje použitie náhradného doručenia,

b) medzi okamihom odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom márneho uplynutia úložnej lehoty bola elektronická schránka deaktivovaná,

c) orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné; to neplatí, ak osobitný predpis neumožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia.

(7) Ak nastane niektorá skutočnosť podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c), odosielateľ vykoná opätovné elektronické doručenie podľa tohto zákona; ustanovenie § 31 ods. 2 sa použije rovnako. Ak nastane skutočnosť podľa odseku 6 písm. b), odosielateľ vykoná opätovné doručovanie podľa ustanovení o doručovaní podľa osobitných predpisov.

(8) Po doručení elektronickej úradnej správy zostáva elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje, uložená v elektronickej schránke adresáta.

(9) Ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na konanie alebo na vykonanie úkonu, ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia, začne plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje alebo z povahy konania alebo úkonu vyplýva, že orgán verejnej moci alebo iná osoba sú povinní konať aj v deň, ktorý je štátnym sviatkom, alebo v deň pracovného pokoja.

Pre úplnosť poznamenávam, že rozhodnutie súdu 1. inštancie bolo doručované do vlastných rúk v zmysle § 29 ods. 3 zákona o e-governmente: "Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta (pozn. TK: vo forme elektronickej doručenky v zmysle § 30 ods. 6) alebo osoby, ktorej je podľa osobitných predpisov možné doručovať namiesto adresáta (ďalej len „prijímateľ“), formou elektronickej doručenky odoslanej odosielateľovi.". Významné je aj vymedzenie pôsobnosti zákona o e-governmente v § 2 ods. 3, z ktorého vyplýva, že aplikáciu pravidiel elektronického doručovania nie je možné vylúčiť osobitným zákonom.


Nerád by som z pochybenia Krajského súdu v Bratislave robil ďalekosiahle závery, ale kuloárne informácie o tom, že ide o sudcami odsúhlasenú procesnú prax, a nie o ojedinelé zlyhanie, ma vážne znepokojili. Chcem však veriť, že tomu tak nie je, a že takýmto nezákonným odmietaním odvolaní ako oneskorených nebude Krajský súd v Bratislave strany paušálne oberať o prístup k odvolaciemu súdu, čo podľa môjho názoru predstavuje odmietnutie spravodlivosti (denegatio iustitiae) a jednoznačne zakladá dovolací dôvod v zmysle § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku.


Aké sú Vaše názory alebo skúsenosti ?


Názory k článku Odmietnutie odvolania ako oneskoreného - alebo skôr odmietnutie spravodlivosti ?:


  Gizela Rapajová, 09. 10. 2017 v 11:05 - Odmietnutie odporu ako oneskoreného

Zdravím,

mám "podobnú" skúsenosť s odmietnutím odporu v upomínacom konaní na Okresnom súde Banská Bystrica.

Odpor proti platobnému rozkazu bol odoslaný prostredníctvom webovej stránky MS SR eŽaloby v posledný deň lehoty (07.09.2017). Na eŽaloby v Zozname podaní je uvedené, že odpor bol "vyhotovený, upravený a odoslaný" 07.09.2017.

Po prihlásení je v elektronickom súdnom spise uvedené, že odpor bol "zaevidovaný a vytvorený" 08.09.2017.

Podľa § 121 ods. 5 CSP "Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť; to platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času."

Súd v uznesení uviedol:
"Zo súdneho spisu súd zistil, že odpor voči platobnému rozkazu bol podaný
elektronicky dňa 08.09.2017, t. j. po uplynutí zákonnej lehoty na jeho podanie. Vzhľadom na to, že odpor bol podaný oneskorene, súd oneskorene podaný odpor odmietol podľa § 12 ods. 1 písm. b) ZoUK."

Vzťahuje sa prvá veta pred bodkočiarkou ustanovenia § 121 ods. 5 CSP aj na elektronické podania? Resp. platí naďalej, že lehota je zachovaná aj vtedy, ak sa elektronické podanie urobí - odošle v posledný deň lehoty?

Alebo platí taký výklad, že ak sa podanie urobí elektronicky, tak musí byť doručené súdu v posledný deň lehoty (rozm. zaevidované a vytvorené v súdnom spise)?

  Martin Timcsák, 12. 10. 2017 v 10:08 - disciplinárne previnenie sudcu

Podľa môjho názoru ide (v prípade takto odmietnutého odvolania) o zjavné a svojvoľné odmietnutie spravodlivosti zo strany KS, čo môže zakladať aj disciplinárne previnenie sudcu podľa § 116 ods. 2 písm. e) zákona č. 385/2000 Z. z. Na Vašom mieste by som zvážil podanie podnetu na začatie disciplinárneho konania niektorému z procesne legitimovaných subjektov na začatie disciplinárneho konania (viď 120 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z.)

  Mário, 12. 10. 2017 v 14:26 - elektronické doručovanie

Podľa môjho názoru ide o nesprávny postup súdu a o porušenie práv účastníka konania.
K doručovaniu elektronických podaní, už skôr, za účinnosti OSP sa Najvyšší súd vyjadril v tom zmysle, že rozhodujúce je, kedy je podanie doručené súdu, t.j. v danej právnej veci riešil odoslanie podanie e-mailom a jeho doručenie do podateľne súdu a v nadväznosti na to vyznačenie podateľne, ktorá vyznačí dátum spracovania podania, t.j. nasledujúci pracovný deň, čo vyhodnotil súd ako nesprávne, pretože ide o moment doručenia podania súdu (o čom príde doručenka). Bohužiaľ sa jedná o bežnú prax, aspoň čo mám osobné skúsenosti, pokiaľ príde podanie po pracovných hodinách podateľne, automaticky je podanie "doručené" v deň spracovania podateľňou, a to napriek tomu, že v spise je založená doručenka so skutočným dátumom podania.
Ust. § 30 (zákona o e-Governmente):
(1) Elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia, identifikátor osoby prijímateľa, identifikátor osoby odosielateľa a identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú; identifikácia elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov musí zabezpečiť vytvorenie logickej väzby na túto správu a dokumenty, ktoré obsahuje.

(2) Ak je adresátom orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára a potvrdzuje elektronická podateľňa tohto orgánu. Ak adresátom nie je orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára automatizovaným spôsobom modul elektronického doručovania a správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby ju mal prijímateľ pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu vždy pred jeho sprístupnením k dispozícii a bol povinný ju potvrdiť.

(3) Prijímateľ potvrdzuje elektronickú doručenku prostredníctvom funkcie určenej na tento účel.

(5) Údaje uvedené v elektronickej doručenke, ktorá bola potvrdená podľa odseku 3, sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.

Z uvedeného teda usudzujem, že momentom doručenia je okamih vyznačený na doručenke, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Iným výkladom by bol popretý účel elektronického doručovania, pretože podľa pokynov sú elektronické podania spracovávané do 13.00 hodiny, t.j. ešte kratšie ako úradné hodiny podateľne.

Elektronická podateľňa prijíma podania 24h denne (ak funguje ako má, ale to je na inú tému).

Podľa môjho názoru, v kontexte § 121 ods. 5 CSP elektronické podanie musí byť doručené súdu, ale nemusí byť spracované podateľňou pre zachovanie lehoty. Podateľňa by správne mala vyznačiť na podaní dátum prijatia podania podľa doručenky. mala...

  Elena Szabóová, 16. 02. 2018 v 09:47 - Vidím v tom ďalšiu vlnu podaní pre Ústavný súd

obdobne, ako súdy pri elektronických podaniach argumentovali úradnými hodinami podateľne a popierali včasnosť doručenia podaní doručených elektronicky po úradných hodinách, alebo prípadne sa elektronické podanie jednoducho nepripojilo k spisu ( IV ÚS 445/2013).

  Roman H., 25. 09. 2018 v 09:30 - Roman H.

Pekne spracovany clanok k lehotam elektronickych podani: https://www.najpravo.sk/obcianske-pravo/clanky/ako-podavat-elektronicky-a-nezmeskat-lehotu.html

A perlicka rozhodnutie sudu o posudzovani lehoty zrusene ustavnym sudom: http://merit.slv.cz/II.US222/2017

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím