Konečne jasno: Prorogácia cudzieho súdu v zmluve bez iného cudzieho prvku

Juraj Gyarfas, 18. 03. 2024 v 11:45


Trnavské právnické debaty: Predbežné právne posúdenie a prekvapivé súdne rozhodnutia

Milan Hlušák, 06. 03. 2024 v 17:21


Mantinely ušlého zisku – pravidelný beh vecí ?

Adam Glasnák, 15. 12. 2023 v 20:25


Recenzia (a reklama): Podcast Judikatúra (CZ)

Ľuboslav Sisák, 14. 12. 2023 v 10:38


Decízna rozhodovacia "svätá trojica" v dresoch s č. 46 a menom Ústava alebo: právomoc rozhodcovského súdu a prieskum ADR všeobecnými súdmi?

Jaroslav Čollák, 10. 12. 2023 v 11:35


Peter Zeleňák

Peter Zeleňák, 25. 11. 2023 v 15:54


Slovensko nie je "čistá" parlamentná republika. Ide skôr o hybrid

Ondrej Halama, 20. 10. 2023 v 23:21


Môže zaniknúť nájom nebytových priestorov z dôvodu omeškania s úhradou nájomného, pokiaľ tento dôvod bol v nájomnej zmluve výslovne uvedený

Ladislav Pollák, 15. 10. 2023 v 11:09


Pre absolútny neúspech ešte raz.

Peter Zeleňák, 18. 08. 2023 v 18:30


Ešte raz k porušeniu predkupného práva – pomerné uplatňovanie nárokov

Patrik Patáč, 07. 08. 2023 v 12:36


Neodkladné opatrenie a spor o príslušnosť súdov

Dávid Kozák, 13. 07. 2023 v 07:38


Súdna mapa - príslušnosť odvolacích súdov a dotváranie práva na NSSR?

Jaroslav Čollák, 05. 07. 2023 v 14:27


K vecnej (a miestnej?) príslušnosti nastupujúcich bratislavských mestských súdov

Ľuboslav Sisák, 22. 05. 2023 v 22:52


Update o európskom osvedčení o dedičstve a prepise vlastníctva k zdedenej nehnuteľnosti

Ľuboslav Sisák, 12. 03. 2023 v 00:13


Hrozí prezidentke ústavná žaloba? Koľko odvolanej vlády znesie ústava?

Ondrej Halama, 27. 02. 2023 v 10:23


Nie je svojvôľa ako svojvôľa

Andrej Majerník, 17. 02. 2023 v 16:58


Plnomocenstvá, autorizácie, konverzie a iné trampoty procesných úkonov

Juraj Gyarfas, 29. 01. 2023 v 16:26


Ešte raz k obchodnému podielu a BSM

Ivan Bojna, 12. 01. 2023 v 17:11


Preventívna reštrukturalizácia a "klasická" reštrukturalizácia: Kam skôr?

Juraj Gyarfas, 10. 01. 2023 v 19:32


Právomoci decíznych systémov alebo - keď kompetenčný senát nerešpektuje judikatúru ESĽP a popiera koncept alternatívnych orgánov na riešenie sporov

Jaroslav Čollák, 02. 12. 2022 v 20:30


Všetko jasné: Zodpovednosť rozhodcov za škodu

Juraj Gyarfas, 13. 11. 2022 v 19:24


Referendum: naozaj je kvórum problém?

Tomáš Plško, 19. 10. 2022 v 17:46


Retroaktivita v praxi

Patrik Pupík, 15. 08. 2022 v 09:53


Uznanie dlhu vs. uznanie práva?

Ľuboslav Sisák, 11. 08. 2022 v 22:22


Musí zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu obsahovať úradne overené podpisy zmluvných strán?

Pavol Chrenko, 06. 06. 2022 v 17:30


Rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR pri súdnom prieskume udelovania sankcií orgánmi úradnej kontroly potravín

Mikuláš Lévai, 01. 05. 2022 v 10:47


Reťazené postúpenie pohľadávky a oznámenie započítateľnej pohľadávky dlžníka podľa § 529 ods. 2 OZ

Ľuboslav Sisák, 10. 04. 2022 v 16:40


Rozhodovanie o nedôvodnosti námietky absencie medzinárodnej právomoci podľa nariadenia Brusel Ia

Ľuboslav Sisák, 14. 03. 2022 v 14:26


Cenzura nebo ochrana před dezinformacemi?

Michal Krajčírovič, 26. 02. 2022 v 14:26


Košické dni súkromného práva IV. - konferenčná pozvánka

Jaroslav Čollák, 25. 02. 2022 v 23:18


Taliansko: neprípustné referendum o pestovaní konope pre vlastnú potrebu?

Tomáš Plško, 22. 02. 2022 v 00:45


Meteorit Inovácia sa blíži k planéte Advokácia 

Marián Porvažník, 17. 02. 2022 v 14:18


Decízne systémy - Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov (autoreklama na entú).

Jaroslav Čollák, 12. 02. 2022 v 19:03


Marihuanový zápach z náhodne zastaveného auta a ovocie z otráveného stromu

Juraj Gyarfas, 06. 02. 2022 v 19:58


Back to basics: generálny advokát Súdneho Dvora EU spresňuje, kedy správanie podnikateľa môže byt zneužitím dominantného postavenia

Tomas Pavelka, 31. 01. 2022 v 20:38


Patrí vlastníkovi náhrada za obmedzenia podľa územného plánu?

Ondrej Halama, 07. 11. 2021 v 10:50


APLIKOVAŤ OBCHODNÉ VEDENIE NA ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA O ORGANIZAČNEJ ZMENE JE PROTIÚSTAVNÉ

Michaela Stessl, 02. 09. 2021 v 14:12


Volvo: Ohýbanie klasického MPS s vidinou priaznivejšieho private enforcementu?

Richard Macko, 31. 08. 2021 v 16:33


Rekodifikácia súkromného práva

Milan Hlušák, 31. 08. 2021 v 00:16


Analýza právneho rámca v Slovenskej republike ohľadom zmiernenia niektorých dopadov krízy COVID-19 týkajúcich sa najmä zvýšenia cien materiálov: oceľ, meď, betón, asfalt, drevo... s dôrazom na aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok

Peter Kotvan, 28. 07. 2021 v 09:40


Cesta zarúbaná: Má ešte zmysel napádať v súdnom konaní súlad predpisu s ústavou?

Juraj Gyarfas, 18. 07. 2021 v 20:17


Referendum: Prečo ústavný súd odporuje autorom ústavy?

Ondrej Halama, 13. 07. 2021 v 08:19


Nic není jako dřív: Žaloby o určenie neplatnosti zmluvy

Juraj Gyarfas, 06. 06. 2021 v 20:34


Koncentrácie podľa EUMR – najnovšie trendy

Adam Pauček, 23. 05. 2021 v 10:57


Kam až siaha právo štátnej pomoci: Stredoeurópske sektorové dane

Juraj Gyarfas, 12. 05. 2021 v 15:48


Právny úkon - velikán právne relevantného konania

Jaroslav Čollák, 09. 05. 2021 v 11:00


Rozhodnutie adjudikátora a premlčanie

Peter Kotvan, 20. 03. 2021 v 21:17


Právny štát zaniká - Lex "nesudca" a diskriminácia všetkých sudcov na Slovensku

Ruslan Peter Gadaevič, 07. 02. 2021 v 12:11


Prečo si myslím, že pojem "naviac práca" nie je na stavbách vhodné používať?

Peter Kotvan, 06. 02. 2021 v 21:14


Otázka za milión: Zodpovedá štát za škodu spôsobenú legislatívnou činnosťou?

Juraj Gyarfas, 27. 01. 2021 v 19:45


Košické dni súkromného práva III.

Jaroslav Čollák, 27. 01. 2021 v 19:10


Novoročný marš - alebo "Quis custodiet ipsos custodes?" Procesnoprávny náhľad na postup súdu pri aplikácii hmotného práva (§54a OZ)

Jaroslav Čollák, 12. 01. 2021 v 20:59


Monistický průšvih

Michal Krajčírovič, 05. 01. 2021 v 10:58


Námietka premlčania v rozpore s dobrými mravmi

Juraj Gyarfas, 26. 12. 2020 v 21:18


Uvedení správního orgánu v omyl uvedením nesprávného řidiče

Petr Novotný, 21. 12. 2020 v 00:22


Odvolání úkonu podle § 41a odst. 4 o.s.ř.

Milan Kvasnica, 13. 12. 2020 v 18:44


Procesné nástupníctvo alebo sudcovská svojvôľa?

Martin Bránik, 15. 09. 2020 v 13:56


Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa. II. časť

Tomáš Klinka, 07. 09. 2020 v 06:10


Chyby v rozsudku Okresného súdu Bratislava II, sp. zn. 26Cb/217/2013 z 7. 2. 2018, potvrdenom rozsudkom Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 1Cob/194/2018 z 13. 6. 2019

Peter Kotvan, 17. 08. 2020 v 13:17


Prečo si myslím, že adjudikácia nebude fungovať, ak objednávateľ zmení čl. 20 zmluvy o dielo riadiacej sa FIDIC zmluvnými podmienkami tak, že zruší arbitráž a nechá spor strán rozhodnúť slovenským súdom?

Peter Kotvan, 06. 08. 2020 v 09:43


Zjednocovanie rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – prehliada Veľký senát NSSR svoje poslanie?

Jaroslav Čollák, 24. 07. 2020 v 22:34


Daňová kontrola v kontexte lehoty na jej vykonanie a právne následky jej nedodržania

Tomáš Pavlo, 11. 07. 2020 v 15:04


Stavebné povolenie - prístup k pozemku

Michal Jediný, 23. 06. 2020 v 13:50


Uplatňovanie inštitútu „Time at large“ v slovenskom práve

Peter Kotvan, 22. 05. 2020 v 13:23


Voľby, v ktorých nikto nehlasoval... konali sa? Sú platné?

Branislav Gvozdiak, 11. 05. 2020 v 14:13


Mestská polícia a pokutovanie jazdy na červenú

Marcel Ružarovský, 15. 04. 2020 v 14:39


Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaní

Richard Macko, 23. 02. 2020 v 13:56


Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa (I. časť)

Tomáš Klinka, 17. 02. 2020 v 10:26


IN-HOUSE a následne zadávanie zákaziek bez súťaže cez subdodávateľov

Maroš Hačko, 12. 02. 2020 v 15:12


Košické dni súkromného práva III.

Jaroslav Čollák, 13. 01. 2020 v 18:17


Zodpovednosť štátu za škodu - ad: nesprávny úradný postup / nezákonné rozhodnutie, nezrušenie rozhodnutia (nenapadnutie rozhodnutia) ako dôvod hodný osobitného zreteľa

Jaroslav Čollák, 05. 01. 2020 v 15:01


K formálnym náležitostiam rozhodnutia jediného akcionára j.s.a.

Tomáš Korman, 31. 12. 2019 v 16:09


Otázka určenia dĺžky premlčacej lehoty v nadväznosti na zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

Zuzana Klincová , 19. 11. 2019 v 11:49


Vydávanie povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a verejné obstarávanie

Eduard Pekarovič, 30. 09. 2019 v 12:33


Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05


Důvěřuj, ale prověřuj - aktuální shrnutí

Milan Kvasnica, 12. 09. 2019 v 13:36


Nicotný rozhodčí nález a vliv na promlčení pohledávky, 3. dějství

Milan Kvasnica, 12. 09. 2019 v 12:35


Sjednotitel judikatury

Milan Kvasnica, 12. 09. 2019 v 09:39


Novum v praxi finanční správy - nezákonná výzva k odstraněná vad podání

Michal Krajčírovič, 10. 07. 2019 v 00:27


Zanikne poistenie pri krádeži auta?

Robert Goral, 25. 06. 2019 v 16:30


Trnavské právnické debaty: Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu

Milan Hlušák, 16. 05. 2019 v 21:26


Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ?

Tomáš Klinka, 11. 05. 2019 v 17:05


M&A na Slovensku (zase raz reklama vo vlastnej veci)

Juraj Gyarfas, 05. 05. 2019 v 22:47


Pripravovaná novela Občianskeho zákonníka - úprava premlčania vydania bezdôvodného obohatenia z neplatnej alebo zrušenej zmluvy

Jakub Mandelík, 04. 04. 2019 v 16:40


Rozdielne procesné postavenie dedičov v konaní o určenie neplatnosti dražby

Ivan Priadka, 11. 02. 2019 v 20:33


Konkurencia znaleckého posudku a odborného vyjadrenia znaleckého ústavu

Andrej Kostroš, 11. 02. 2019 v 13:07


Ustálenosť rozhodovacej praxe (najvyšších súdnych autorít) - množina známych prvkov (nového?) procesného inštitútu?

Jaroslav Čollák, 30. 01. 2019 v 18:24


ÚS ČR: preferujme výklad, který nezakládá neplatnost smlouvy

Milan Kvasnica, 27. 01. 2019 v 13:23


Môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním držiteľom licencie ?

Tomáš Klinka, 25. 01. 2019 v 23:39


Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku (?)

Gabriel Volšík, 09. 01. 2019 v 15:43


Poskytnutie náhrady z PZP a bezdôvodné obohatenie

Andrej Kostroš, 07. 12. 2018 v 11:13


Glosy k súdnym rozhodnutiam

Milan Hlušák, 07. 12. 2018 v 10:40


Budeme mať efektívne kolektívne mechanizmy nápravy v spotrebiteľských veciach v slovenskom práve?

Marek Maslák, 01. 12. 2018 v 17:31


Zneužitie (svojho) publikačného práva ako malé prispenie do večnej (?) diskusie

jaroslav čollák, 12. 11. 2018 v 23:51


Krátke správy z rekodifikácie V (pripomienkovanie)

Milan Hlušák, 16. 10. 2018 v 17:19


Prečo je „ústavná zvyklosť“ neústavná

Ondrej Halama, 03. 10. 2018 v 10:10


Živióóó a poďakovanie k jubileu Lexfora

Lexforum, 26. 09. 2018 v 21:49


Jedenkrát a dosť na odvolacích súdoch

Juraj Gyarfas, 23. 09. 2018 v 18:59


Paušálna náhrada nákladov už nie je len 40 eur

Martin Friedrich, 14. 09. 2018 v 13:19


Digitálne dizajny

Tomáš Klinka, 14. 09. 2018 v 12:54


Zamestnanecký vynález, neodkladné opatrenie a jeden smutný príbeh z Ústavu polymérov SAV

Tomáš Klinka, 10. 09. 2018 v 23:24


Pozvánka: Správa a riadenie spoločností s účasťou štátu

Kristián Csach, 04. 09. 2018 v 08:28


Martin Poloha

Martin Poloha, 25. 08. 2018 v 00:46


Neprípustnosť dovolania britvou "ratione valoris" a úvahy de lege ferenda?

Jaroslav Čollák, 16. 07. 2018 v 16:13


Znovu ke kauzálním námitkám u zajišťovacích směnek

Milan Kvasnica, 20. 06. 2018 v 10:15


Trnavské právnické dni

Milan Hlušák, 14. 06. 2018 v 13:59


DPH ako nástroj trestnej činnosti?

Ladislav Hrabčák, 05. 06. 2018 v 14:10


Pohľadávky podľa § 166b ZKR vylúčené z uspokojenia a ich uplatnenie v daňových výdavkoch

Jaroslav Nižňanský, 01. 06. 2018 v 11:18


Trnavské právnické debaty: Úroky a úroky z omeškania

Milan Hlušák, 05. 04. 2018 v 21:23


Verejné obstarávanie a náhrada škody

Juraj Gyarfas, 05. 04. 2018 v 20:32


Konkurenčná doložka dojednaná v inej zmluve ako zmluve o obchodnom zastúpení

Zuzana Bukvisova, 24. 01. 2018 v 19:27


Zápis zabezpečovacieho opatrenia katastrom a priorita zápisov

Martin Friedrich, 24. 01. 2018 v 12:01


Čo robiť, keď Váš konkurent dostane štátnu pomoc?

Juraj Gyarfas, 14. 01. 2018 v 20:09


K zriaďovateľom stálych rozhodcovských súdov

Ivan Kormaník, 06. 01. 2018 v 19:54


Košické dni súkromného práva II.

Jaroslav Čollák, 04. 12. 2017 v 16:08


Vyrubovanie súdnych poplatkov advokátom – právnickým osobám za elektronické podania od 1.7.2017 do 31.12.2017

Jana Mitterpachova, 02. 12. 2017 v 23:25


Pozvánka: Diskusný seminár k novele Obchodného zákonníka

Kristián Csach, 22. 11. 2017 v 12:47


Krátke správy z rekodifikácie IV (viacrýchlostný Obč. zák.?)

Milan Hlušák, 14. 10. 2017 v 17:14


Odmietnutie odvolania ako oneskoreného - alebo skôr odmietnutie spravodlivosti ?

Tomáš Klinka, 09. 10. 2017 v 08:00


Účelové postúpenie pohľadávky počas konania a možná obrana podľa CSP (zameraná na náhradu trov)

Ivan Bojna, 05. 10. 2017 v 10:15


Zastavení exekuce vedené dle nicotného rozhodčího nálezu po jejím vymožení

Milan Kvasnica, 25. 09. 2017 v 13:00


Ručenie a subrogácia

Milan Hlušák, 18. 09. 2017 v 12:19


Drony a ochrana osobných údajov

Ladislav Hrabčák, 14. 09. 2017 v 20:45


Drony a právny rámec v podmienkach SR

Ladislav Hrabčák, 10. 09. 2017 v 17:53


Odvolání vedlejšího účastníka v řízení

Michal Krajčírovič, 14. 07. 2017 v 21:25


"Zdržovací nárok" nie je medicínsky pojem !

Tomáš Klinka, 09. 06. 2017 v 18:04


Slovenská advokátska komora na križovatke

Marián Porvažník, 07. 06. 2017 v 09:35


„Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva (II. časť)

Tomáš Klinka, 28. 05. 2017 v 18:29


Krátke správy z rekodifikácie III (stop rozvodom dohodou, predmanželským zmluvám a registrovaným partnerstvám?)

Milan Hlušák, 22. 05. 2017 v 15:11


Okresné súdy v Bratislave by mal nahradiť nový Mestský súd

Milan Hlušák, 02. 05. 2017 v 17:23


Vládne nariadenie č. 63/1939 Sl. z. o vymedzení pojmu žida

Milan Hlušák, 18. 04. 2017 v 13:44


Tretí ročník konferencie o rozhodcovskom konaní - Arbitration Conference 2017

Pavel Lacko, 27. 03. 2017 v 07:13


K problematike konečných užívateľov výhod a k postaveniu advokáta ako oprávnenej osoby

Ladislav Pollák, 24. 03. 2017 v 10:12


K podjatosti insolvenčního správce

Michal Krajčírovič, 18. 03. 2017 v 21:23


„Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva

Tomáš Klinka, 17. 03. 2017 v 11:45


Konanie o oddlžení a ochrana spotrebiteľa

Martin Friedrich, 03. 03. 2017 v 12:19


Stojí 5-ročná koncipientská prax za prepadom atraktivity advokácie na bod mrazu?

Marián Porvažník, 15. 02. 2017 v 17:25


Email jako důkaz?

Milan Kvasnica, 05. 02. 2017 v 12:55


Rigor Cambialis zmenky

David Horváth, 02. 02. 2017 v 15:36


Zástupcom proti svojej vôli na večné veky?

Maroš Macko, 29. 01. 2017 v 19:23


Odmena advokáta ustanoveného pred 31.12.2011 v civilnom konaní, alebo § 372t OSP a jeho úpra vCSP

Maroš Macko, 29. 01. 2017 v 19:01


Rozhodujú o sledovaní (vydaní a uchovávaní metadát) zákonní sudcovia?

Adam Valček, 27. 01. 2017 v 15:48


"Veľká novela" v oblasti práva priemyselného vlastníctva - MPK

Tomáš Klinka, 23. 01. 2017 v 14:00


Nekonečný príbeh Mečiarových amnestií

Lucia Berdisová, 17. 01. 2017 v 21:38


Komentár k zákonu o rozhodcovskom konaní (reklama vo vlastnej veci)

Juraj Gyarfas, 08. 01. 2017 v 21:10


Stočený

Milan Kvasnica, 16. 12. 2016 v 05:53


Preukázateľne vynaložené trovy podľa § 251 C.s.p.

Jozef Kleberc, 14. 12. 2016 v 19:15


Doménové spory a ADR v doméne .sk

Tomáš Klinka, 04. 12. 2016 v 23:19


Hyperocha v insolvenci a její přeměně na konkurz

Michal Krajčírovič, 29. 11. 2016 v 09:49


Prvá lastovička Najvyššieho súdu o dovolaní podľa CSP, ktorá snáď ďaleko nepoletí

Vladislav Pečík, 12. 11. 2016 v 21:24


Pár poznámok k negatívnej dôkaznej teórií (diskusia)

Dušan Rostáš, 04. 11. 2016 v 11:40


Prieťahy a okolo toho

Robert Goral, 01. 11. 2016 v 19:04


Lesk a bieda postavenia žien v slovenskej advokácii – za čím (všetkým) hľadať ženu a za čím predĺženie koncipientskej praxe?

Marián Porvažník & Veronika Merjava, 01. 11. 2016 v 18:38


Elektronizácia – pokrok, alebo prekážka v podnikaní?

Xénia Petrovičová, 06. 10. 2016 v 10:10


Prekluzívna lehota na podanie žaloby o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru v súvislosti so skončením pracovného pomeru uplynutím ochrannej lehoty.

Igor Krist, 05. 10. 2016 v 16:30


Zníženie počtu zamestnancov inak než výpoveďou

Miriam Potočná, 21. 09. 2016 v 15:19


Scan plné moci

Milan Kvasnica, 13. 09. 2016 v 11:43


Elektronické podání přes půlnoc

Milan Kvasnica, 27. 08. 2016 v 19:26


Nárok směnečného rukojmího vůči ostatním avalům

Milan Kvasnica, 24. 08. 2016 v 13:19


Hľadenie efektivity platobného rozkazu v návrhu zákona o upomínacom konaní

Robert Šorl, 10. 08. 2016 v 20:48


Nicotný rozhodčí nález a vliv na promlčení pohledávky

Milan Kvasnica, 29. 07. 2016 v 18:56


Back to the 90's - fax

Milan Kvasnica, 13. 07. 2016 v 18:21


Trovy konania: na pomedzí OSP a CSP alebo - konanie začaté v časoch OSP a trvajúce (končiace) v časoch CSP

Jaroslav Čollák, 04. 07. 2016 v 18:38


Příjemnou dovolenou

Milan Kvasnica, 30. 06. 2016 v 23:04


Good Bye OSP!

Milan Hlušák, 30. 06. 2016 v 20:49


§ 553 ods.3 Tr. por. od 1.1.2016 a aplikačná prax

Viliam Vaňko, 23. 06. 2016 v 10:47


O pornografii, požiaroch a predbežne vykonateľných rozsudkoch (jazykový výklad, psycholingvistika a vetné konštrukcie)

Milan Hlušák, 05. 06. 2016 v 11:16


Nemo plus iuris: ÚS SR nasleduje ÚS ČR do boja

Juraj Gyarfas, 27. 05. 2016 v 16:45


Pasívna legitimácia vo veciach vymáhania školného neplnoletých

Peter Janík, 24. 05. 2016 v 01:00


Preddavok na trovy konania porazený?

Pavol Szabo, 13. 05. 2016 v 22:23


legacy: zhoršení právního postavení spotřebitele volbou obchodního zákoníku

Milan Kvasnica, 11. 05. 2016 v 20:48


Zneužitie práva - judikatúra alebo "road movie" korekčného mechanizmu ničím nelimitovaného výkonu práv

Jaroslav Čollák, 05. 05. 2016 v 19:42


Riešenie pracovnoprávnych sporov profesionálnych športovcov a klubov v športe "po novom zákone o športe"

Jaroslav Čollák, 05. 05. 2016 v 18:40


Doložka najvyšších výhod (klauzula MFC)

Tomas Kovac, 03. 05. 2016 v 21:49


Otázky z práva na Maturite

Jozef Kleberc, 25. 04. 2016 v 23:33


Nejednotný prístup

Martin Gedra, 25. 04. 2016 v 14:15


O dogmách v práve

Milan Hlušák, 19. 04. 2016 v 20:50


Nový spôsob práce so slovenskou judikatúrou

Lexforum, 18. 04. 2016 v 13:44


Přiměřené finanční zadostiučinění

Milan Kvasnica, 13. 04. 2016 v 02:14


Ticho po búrke - trovy konania § 263

Martin Maliar, 11. 04. 2016 v 17:27


Ticho po búrke - trovy konania § 262

Martin Maliar, 11. 04. 2016 v 17:10


Ticho po búrke - trovy konania § 261

Martin Maliar, 11. 04. 2016 v 17:00


Ticho po búrke - trovy konania § 260

Martin Maliar, 11. 04. 2016 v 16:55


Ticho po búrke - trovy konania § 259

Martin Maliar, 11. 04. 2016 v 16:45


Ticho po búrke - trovy konania § 257+ §258

Martin Maliar, 11. 04. 2016 v 09:01


Ticho po búrke - trovy konania § 256

Martin Maliar, 08. 04. 2016 v 17:49


Ticho po búrke - trovy konania § 255

Martin Maliar, 08. 04. 2016 v 17:42


Ticho po búrke - trovy konania § 254

Martin Maliar, 08. 04. 2016 v 09:12


Ticho po búrke - trovy konania § 253

Martin Maliar, 08. 04. 2016 v 08:55


Ticho po búrke - Trovy konania §252

Martin Maliar, 07. 04. 2016 v 17:51


Ticho po búrke - trovy konania § 251

Martin Maliar, 07. 04. 2016 v 09:00


Právo na cit

Natália Ľalíková, 06. 04. 2016 v 10:58


Ticho po búrke... prosto ticho – a reforma civilného procesného práva na svete (seriál na pokračovanie, 2. časť)

Michal Novotný, 31. 03. 2016 v 12:51


Zákaz zneužitia práva: facka právnemu pozitivizmu alebo efekt snehovej gule

Jaroslav Čollák, 21. 03. 2016 v 17:29


Zájazd

Maroš Hačko, 17. 03. 2016 v 13:05


Porušenia predkupného práva – pomerné uplatňovanie nárokov

Martin Maliar, 15. 03. 2016 v 14:39


Krátke správy z rekodifikácie II

Milan Hlušák, 08. 03. 2016 v 22:35


Krátke správy z rekodifikácie I

Milan Hlušák, 26. 02. 2016 v 08:51


Exekúcia na majetok pôvodne patriaci do BSM

Marek Maslák, 19. 02. 2016 v 20:05


Zomrel Antonin Scalia

Milan Hlušák, 14. 02. 2016 v 08:36


Vymáhateľná alebo vykonateľná?

Milan Hlušák, 23. 01. 2016 v 16:25


Rozsudok v známkovom spore "POCTIVÁ" je príkladom "nepoctivej" práce súdu

Tomáš Klinka, 15. 01. 2016 v 15:59


Lichevní úrok

Milan Kvasnica, 13. 01. 2016 v 10:57


Ďalšia pozvánka na konferenciu: Akcionárske dohody

Kristián Csach, 22. 12. 2015 v 23:41


Zánik záväzku ex lege a možnosť jeho zmluvnej transformácie

Ivan Michalov, 17. 12. 2015 v 15:35


Kdy je rozhodčí nález nicotným aktem?

Milan Kvasnica, 03. 12. 2015 v 21:12


Všetko o rekodifikácii Občianskeho zákonníka (naozaj)?

Denisa Dulaková, 01. 12. 2015 v 16:42


Problematická definícia konečného užívateľa výhod v zákone o verejnom obstarávaní

Zuzana Kohútová, 23. 11. 2015 v 17:06


Absencia bezplatnej právnej pomoci v správnom (priestupkovom) konaní predstavuje porušenie Dohovoru

Martin Friedrich, 19. 11. 2015 v 14:26


Byť slobodný?

Natália Ľalíková, 12. 11. 2015 v 19:13


Status zákonného sudcu a rozvrh práce súdu

Ján Pirč, 09. 11. 2015 v 15:40


Výklad nejasnej verejnoprávnej normy a hypotekárne záložné listy

Peter Varga, 03. 11. 2015 v 12:01


Náhrada škody podľa prvej pracovnej verzie nového Obč. zák.

Milan Hlušák, 02. 11. 2015 v 09:10


Najvyšší súd k inšpekciám PMÚ: "Takto teda nie!"

Juraj Gyarfas, 29. 10. 2015 v 16:43


Zverejnenie paragrafovaného znenia prvej pracovnej verzie návrhu nového Občianskeho zákonníka, odovzdaného dňa 16.10.2015

Denisa Dulaková, 29. 10. 2015 v 16:07


Vnútorná systematika zmluvného záväzkového práva v prvom odovzdanom pracovnom návrhu nového slovenského Občianskeho zákonníka

Anton Dulak, 28. 10. 2015 v 11:26


K prvej ucelenej verzii pracovného návrhu nového Občianskeho zákonníka

Anton Dulak, 28. 10. 2015 v 10:57


Aplikovateľné právo a ochrana osobných údajov (Weltimmo, s.r.o. proti maďarskému úradu na ochranu osobných údajov)

Zuzana Hecko, 23. 10. 2015 v 17:55


Zrušenie uznesenia o schválení príklepu na dražbe vs. § 61 EP alebo Ktoré vlastnícke právo je silnejšie?

I. Stiglitz, 11. 10. 2015 v 23:26


Koniec systému „Safe Harbor“ pre prenosy údajov z Európy do Spojených štátov

Zuzana Hecko, 07. 10. 2015 v 19:07


Zavřete oči, odcházím...

Josef Kotásek, 02. 10. 2015 v 10:47


Rekodifikačná komisia odovzdala prvú ucelenú verziu návrhu nového Občianskeho zákonníka

Denisa Dulaková, 17. 09. 2015 v 11:04


Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepredložením prejudiciálnej otázky

Juraj Gyarfas, 12. 09. 2015 v 09:30


Popření pohledávky věřitelem u pohledávky již popřené insolvenčním správcem

Milan Kvasnica, 28. 08. 2015 v 13:19


Začiatok plynutia premlčacej doby v prípadoch, kedy čas plnenia dlhu nie je medzi zmluvnými stranami dohodnutý a ani inak určený.

Michal Ďubek, 24. 08. 2015 v 21:12


Pole intertemporality civilného sporového poriadku a preddavok na trovy konania v jeho tieni

Pavol Szabo, 11. 08. 2015 v 22:46


Trestný čin nazývania svojho klienta šéfom

Peter Varga, 22. 07. 2015 v 17:26


A teraz jeden o rekonštrukcii Košíc ...

Kristián Csach, 18. 06. 2015 v 22:47


Ticho po búrke... prosto ticho – a reforma civilného procesného práva na svete (seriál na pokračovanie, 1. časť)

Michal Novotný, 14. 06. 2015 v 00:24


debt equity swap à la carte

Martin Friedrich, 10. 06. 2015 v 10:57


Občianskoprávna zodpovednosť športovca za škodu (na zdraví) - na ceste k novej právnej úprave?

Jaroslav Čollák, 07. 06. 2015 v 23:41


Předžalobní výzva a náklady řízení

Milan Kvasnica, 07. 06. 2015 v 13:41


Rychlost české justice

Milan Kvasnica, 02. 06. 2015 v 11:16


Nový časopis: Súkromné právo

Juraj Gyarfas, 31. 05. 2015 v 19:03


18 najvýznamnejších zmien v novom autorskom zákone

Zuzana Adamova, 20. 05. 2015 v 22:45


NChZ - zrod novej legendy?

Juraj Gyarfas, 20. 05. 2015 v 22:10


Prekážka litispendencie v správnom konaní na Slovensku. Existuje vôbec?

Maroš Hačko, 17. 05. 2015 v 19:17


Arbitrabilita korporátnych sporov

Juraj Gyarfas, 23. 04. 2015 v 16:04


Pomerný princíp alebo princíp mlynu pri uspokojovaní veriteľov po skončení dedičského konania?

Maroš Hačko, 22. 04. 2015 v 14:34


Aplikace ustanovení §14b AT u formulářových žalob - směnečné řízení

Milan Kvasnica, 16. 04. 2015 v 12:08


Zákaz vrátenia vkladu druhýkrát alebo práca chvatná málo platná

Radovan Pala, 15. 04. 2015 v 09:37


Hľa človek!

Natália Ľalíková, 07. 04. 2015 v 00:30


Ako torpédovať odvolacie konanie. Zn.: Zaručene

Juraj Gyarfas, 06. 03. 2015 v 17:06


Zamestnanecké dielo a obmedzenia osobnostných práv

Jakub Jošt, 24. 02. 2015 v 19:07


Dawn raid ako narodeninová party s prekvapením!

Jakub Jošt, 22. 02. 2015 v 22:06


Lesk či bieda právneho vzdelávania?

Milan Hlušák, 14. 02. 2015 v 09:54


Právny názor a jeho záväznosť

Milan Hlušák, 13. 02. 2015 v 15:15


Arcana imperii, skutočný ratio legis preddavku na trovy konania oficiálne odhalený?

Pavol Szabo, 01. 02. 2015 v 21:52


Vyčíslovanie trov konania podľa advokátskej tarify

Juraj Gyarfas, 20. 01. 2015 v 17:47


Je nedoručenie repliky porušením práva na spravodlivý proces?

Martin Friedrich, 17. 01. 2015 v 19:33


§ 441 odst. 2 OZ versus § 6 odst. 1 ZOK: Nejvyšší soud vykládá, ostatní pochybují

Petr Kavan, 02. 01. 2015 v 20:18


Započítanie predreštrukturalizačných pohľadávok v reštrukturalizácii

Martin Friedrich, 30. 12. 2014 v 11:37


Luxemburg vs. Štrasburg: Bitka o posledné slovo

Juraj Gyarfas, 28. 12. 2014 v 11:09


Who is who: správca dedičstva alebo danajský dar

Monika Dubská, 25. 11. 2014 v 21:53


Slovenská odpoveď na kauzu Melčák

Juraj Gyarfas, 24. 11. 2014 v 23:12


Právo na povinnosť

Natália Ľalíková, 19. 11. 2014 v 12:07


Možno zriadiť vecné bremeno in personam v podobe, že povinný z vecného bremena je povinný zdržať sa zriadenia vecného bremena v prospech iného?

Gabriel Volšík, 18. 11. 2014 v 16:14


Poučovanie naše každodenné - tupá Occamova britva?

Tomáš Klinka, 14. 11. 2014 v 21:07


Môžu vlastnú zmenku vystaviť dvaja vystavitelia ako spoludlžníci?

Ivan Bojna, 14. 11. 2014 v 10:47


Zakladá nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia odňatie možnosti konať pred súdom?

Juraj Gyarfas, 27. 10. 2014 v 22:38


Možno odvolať dozorného správcu po skončení reštrukturalizácie?

Martin Friedrich, 15. 10. 2014 v 11:15


Promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem dle neplatné rozhodčí smlouvy

Milan Kvasnica, 12. 10. 2014 v 11:21


Čo je zlé na Správe EISi k fungovaniu kolektívnej správy na Slovensku?

Slovenský ochranný zväz autorský, 22. 09. 2014 v 16:44


Čo je dnes zlé s organizáciami kolektívnej správy na Slovensku?

Matej Gera, 16. 09. 2014 v 14:45


Výmysly, s.r.o a ich SuperGadget XFC-200

Juraj Gyarfas, 10. 09. 2014 v 21:01


Exekučné záložné právo – čo s tebou v konkurze?

Ján Lazur, 06. 09. 2014 v 10:27


Ticho pred búrkou alebo len ticho? Pár myšlienok k ustálenej rozhodovacej praxi podľa nového Civilného sporového poriadku.

Milan Hlušák, 02. 09. 2014 v 11:02


S.r.o. a zákaz vrátenia vkladu podľa predloženej novely: nejasný osud konateľov a a.s. ako "safe haven"

Radovan Pala, 29. 08. 2014 v 00:47


Problém straty aktívnej legitimácie (veriteľ vs. konateľ)

Tomáš Klinka, 28. 08. 2014 v 21:52


NS: rozhodčí doložka může být v rozporu s dobrými mravy

Milan Kvasnica, 22. 08. 2014 v 21:40


Zastavenie konania podľa § 106 O.s.p.

Juraj Schmidt, 15. 08. 2014 v 10:19


Ako ďalej so štrasburskou kandidátkou?

Peter Kubina, 11. 08. 2014 v 13:26


Prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizačného konania, splatnosť pohľadávky a vznik pohľadávky

Pavol Kolesár, 18. 07. 2014 v 16:42


Sága Frucona: Všetci kamaráti by ťa chceli mať!

Juraj Gyarfas, 12. 07. 2014 v 17:10


(Ne)menovanie sudcov Ústavného súdu

Tomáš Ľalík, 04. 07. 2014 v 20:15


Návrh novely ObZ a ZoKR v MPK: v zajatí základného imania alebo ako som sa trpko smial a plakal zároveň

Radovan Pala, 26. 06. 2014 v 23:50


Po prednese právneho zástupcu žalobcu bolo vyhlásené uznesenie: „Súd (v mene dlžníka) vznáša námietku premlčania žalobcom uplatneného nároku“

Martin Maliar, 25. 06. 2014 v 15:41


(Ne)prípustnosť odvolania a preddavok na trovy konania

Pavol Szabo, 01. 06. 2014 v 23:40


Nejvyšší soud a přezkoumatelnost směnečného rozhodčího nálezu

Milan Kvasnica, 25. 05. 2014 v 14:47


Martin Husovec: Cenzúra v mene ochrany osobných údajov?

Juraj Gyarfas, 19. 05. 2014 v 15:58


Ústavné sťažnosti proti rozhodcovským rozsudkom: Striedavo oblačno

Juraj Gyarfas, 08. 05. 2014 v 19:30


Aké možnosti vlastne majú slovenské súdy pri ex offo ochrane spotrebiteľa pred nekalými klauzulami?

Juraj Schmidt, 25. 04. 2014 v 11:59


Žaloba „že nehnuteľnosť patrí do dedičstva“ - K takejto žalobe je oprávnený ktorýkoľvek z potencionálnych dedičov samostatne

Martin Gedra, 25. 04. 2014 v 10:27


Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XIV

Tomáš Klinka, 03. 04. 2014 v 14:13


Z

Ondrej Halama, 01. 04. 2014 v 15:56


Ako efektívne vymedziť vzťah vylučovacej a určovacej žaloby

Martin Maliar, 27. 03. 2014 v 15:37


Zásadní změna pro pojišťovny v SR s ČR při odškodňovaní nemajetkové újmy pozůstalých obětí z dopravních nehod

Katarína Dudíková, 19. 03. 2014 v 21:12


Konferencia Obchodné spoločnosti, 1.-3. apríla 2014

Kristián Csach, 12. 03. 2014 v 11:56


Maďarské hypotéky alebo ako sa generálny advokát priemerného spotrebiteľa vybral hľadať

Martin Friedrich, 05. 03. 2014 v 14:57


Rozhodci a NIC

Milan Kvasnica, 16. 02. 2014 v 16:27


Záložné právo na obchodný podiel po splynutí spoločností

Roman Prochazka, 13. 02. 2014 v 09:17


Kocúrkovo alebo len aby štát neprehral spor

Robert Goral, 26. 01. 2014 v 12:47


Píšme všetci Times New Roman, inak je to neplatné! (divoch perlí)

Juraj Gyarfas, 16. 01. 2014 v 11:21


Rozhodcovským rozsudkom v exekúcii svitá na lepšie časy

Juraj Gyarfas, 14. 01. 2014 v 18:05


Práva a povinnosti stanovená v obchodních podmínkách pouhým odkazem na ně

Milan Kvasnica, 30. 11. 2013 v 19:33


Zrušená svadobná hostina a náhrada nemateriálnej ujmy

Juraj Gyarfas, 13. 11. 2013 v 23:21


"in house" zákazky vo verejnom obstarávaní

Lukáš Peško, 08. 11. 2013 v 16:07


Aplikácia kvalifikačného znaku - chránená osoba

Dávid Tluščák, 08. 11. 2013 v 01:10


Kto je bez viny, nech hodí kameňom: činnosť politických strán je oficiálne službou poskytovanou v obchodnom styku

Radovan Pala, 27. 10. 2013 v 12:40


Ale kdeže neplatná zmluva!

Robert Goral, 19. 10. 2013 v 15:32


Mŕtvy dedič - žiadny dedič

Robert Goral, 18. 10. 2013 v 19:47


Kreatívnosť v premlčaní

Tomáš Klinka, 18. 10. 2013 v 16:45


Oxymoron v súdnych rozhodnutiach a mechanická aplikácia práva alebo o jednej dedičskej veci

Tomáš Čentík, 16. 10. 2013 v 10:45


Podpořte NOZ

Juraj Alexander, 10. 10. 2013 v 18:49


Justiční perly

Milan Kvasnica, 09. 10. 2013 v 13:21


Právny „osud“ zmluvy v dôsledku absencie vlastníckeho práva na strane prevodcu

Tomáš Čentík, 02. 10. 2013 v 15:04


Kde sa lámu princípy právneho štátu?

Xénia Petrovičová, 01. 10. 2013 v 15:16


Zabijú OKS doktrínu, alebo skôr doktrína sen OKS?

Martin Husovec, 19. 09. 2013 v 12:54


Riziká návrhu novely zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji

Ján Lazur, 14. 09. 2013 v 09:17


Směnečné námitky spotřebitele

Milan Kvasnica, 11. 09. 2013 v 03:19


krátke zamyslenie k poradným stanoviskám ESĽP

Ludmila Kucharova, 02. 09. 2013 v 20:17


K metodologickému dopadu § 10 odst. 2 NOZ

Jiří Remeš, 28. 08. 2013 v 14:41


Na čom ešte možno ušetriť?

Martin Husovec, 19. 08. 2013 v 23:04


Zrušenie exequatur v novele Nariadenia Brusel I

Martin Šrámek, 07. 08. 2013 v 21:03


Záväzné stanovisko obce k výstavbe...

Xénia Petrovičová, 14. 07. 2013 v 10:09


Separátní dohody dlužníka se zajištěným věřitelem

Martin Svoboda, 05. 07. 2013 v 22:24


Komparatívny hoax v práve alebo zaručená správa o bankových poplatkoch

Kristián Csach, 05. 07. 2013 v 00:06


Konferencia Lepšia regulácia

Juraj Alexander, 26. 06. 2013 v 13:05


Kasačný princíp - začarovaný kruh?

Robert Vrablica, 09. 06. 2013 v 16:42


Nový český občanský zákoník na Slovensku

Juraj Gyarfas, 29. 05. 2013 v 22:10


Zákonná záruka podle NOZ - opravdu KONČÍ!

Jiří Remeš, 28. 05. 2013 v 08:18


(Ne)zamýšlané následky predbežného opatrenia v PDV

Tomáš Klinka, 27. 05. 2013 v 17:32


Zamyslenie nad jedným predbežným opatrením

Tomáš Klinka, 15. 05. 2013 v 14:46


Pravá retroaktivita v novele zákona o službách zamestnanosti?

lukasmozola, 09. 05. 2013 v 01:00


Michal Viewegh, bulvárne média a sankčná náhrada škody

Juraj Gyarfas, 08. 05. 2013 v 18:56


Legitimate expectation a iné majetkové práva

Monika Dubská, 24. 04. 2013 v 18:59


Právomoc slovenského súdu v patentovom spore s cudzím prvkom

Martin Husovec, 20. 04. 2013 v 22:25


Aký dosah má princíp emptio non tollit locatum v našom práve?

Ján Lazur, 16. 03. 2013 v 00:05


Pozvánka na dve podujatia do Košíc

Kristián Csach, 13. 03. 2013 v 18:59


Predkupné právo na spoluvlastnícky podiel a BSM

Ivan Bojna, 06. 03. 2013 v 17:29


Môže finančná správa nútiť daňovníkov používať konkrétny internetový prehliadač?

Juraj Gyarfas, 01. 03. 2013 v 16:14


Retroaktivita v novele Obchodného zákonníka č.9/2013

Róbert Černák, 27. 02. 2013 v 21:11


Deriváty vs. absolútne obchody

Radoslav Pálka, 19. 02. 2013 v 22:35


Policajný zbor a dopravný podnik

Dávid Tluščák, 03. 02. 2013 v 04:16


Ste slobodný a máte finančné problémy? Uzavrite manželstvo

Martin Maliar, 24. 01. 2013 v 16:34


Nová skutková podstata nekalej súťaže a verejný záujem

Tomáš Klinka, 11. 01. 2013 v 16:14


Talianske torpéda a novela Nariadenia Brusel I

Juraj Gyarfas, 09. 01. 2013 v 17:48


Štátna pomoc? Prečo áno!

Martin Hudec, 03. 01. 2013 v 22:14


Povinnosť eurokonformného výkladu 'contra verba legis'?

Martin Husovec, 27. 12. 2012 v 00:35


Potopí slovenský spor európsku investičnú arbitráž?

Juraj Gyarfas, 19. 12. 2012 v 17:52


K niektorým otázkam "novácie" v športe

Jaroslav Čollák, 17. 12. 2012 v 15:55


Pro vyrovnanější věkovou skladbu soudců

Petr Kolman, 13. 12. 2012 v 12:49


(Ne-)Prípustnosť dovolania proti rozhodnutiam, ktorým sa vyslovuje neprijateľnosť zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve

Kristián Csach, 07. 12. 2012 v 00:50


Počátek běhu lhůty pro podání žaloby na neplatnost výpovědi z nájmu bytu

Milan Kvasnica, 03. 12. 2012 v 02:09


Nelze sedět na dvou židlích aneb krátká úvaha de lege ferenda

Petr Kolman, 26. 11. 2012 v 12:36


advokát SZČO c/a advokát konateľ advokátskej sro

Lukáš Peško, 13. 11. 2012 v 18:57


Nenormatívne ustanovenia v právnych predpisoch

Xénia Petrovičová, 11. 11. 2012 v 18:03


Návrh zákona o neprimeraných podmienkach ... bič na reťazce?

Kristián Csach, 04. 11. 2012 v 22:45


Družstevný byt: Kúpiť, či nekúpiť?

Martin Serfozo, 30. 10. 2012 v 18:46


Je notářská úschova při převodu nemovitosti doopravdy důležitá?

Petr Steiner, 24. 10. 2012 v 06:22


Kedy vznikajú právne účinky vkladu?

Xénia Petrovičová, 17. 10. 2012 v 19:00


Ochrana věřitele jako slabší strany dle NOZ

Milan Kvasnica, 01. 10. 2012 v 12:22


Je sťahovanie z nelegálnych zdrojov legálne?

Martin Husovec, 28. 09. 2012 v 13:47


Úvod do investičnej pomoci

Pavol Kolesár, 25. 09. 2012 v 22:03


Keď dvaja robia to isté...

Kristián Csach, 12. 09. 2012 v 12:04


Skutková podstata trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti: priekopnícky balast?

Jaroslav Čollák, 11. 09. 2012 v 00:06


Anonymizace soudních rozhodnutí

Milan Kvasnica, 30. 08. 2012 v 20:54


Prenosy osobných údajov do tretích krajín

Zuzana Hecko, 30. 08. 2012 v 18:11


O troch grošoch, pravidlách priority a úrokoch z omeškania pri neplnení výživného – je dieťa horší veriteľ?

Martin Maliar, 16. 08. 2012 v 16:14


Odhalenie identity osoby za IP adresou pri porušeniach práv duševného vlastníctva

Martin Husovec, 12. 08. 2012 v 14:27


Obrana "change of position" v slovenskom súkromnom práve?

Ján Lazur, 09. 08. 2012 v 01:22


Vernostné karty 2: Časová limitácia súhlasu

Vladimir Trojak, 05. 08. 2012 v 23:25


Smluvní úrok z prodlení a smluvní pokuta – odtržené světy v pojetí Nejvyššího soudu

Josef Šilhán, 26. 07. 2012 v 12:53


Objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla

Juraj Lukáč, 25. 07. 2012 v 10:45


Letná úvaha nad predĺžením koncipientúry

Kristián Csach, 19. 07. 2012 v 13:10


Individuálna tréningová jednotka profesionálneho športovca: pomoc alebo trest?

Jaroslav Čollák, 15. 07. 2012 v 00:19


KS Trenčín: Zodpovednosť poskytovateľa diskusného fóra za údajne difamačné príspevky tretích osôb

Martin Husovec, 08. 07. 2012 v 10:24


Vernostné karty: viete, že predávate svoje osobné údaje?

Zuzana Hecko, 06. 07. 2012 v 17:55


Anekdota z reštitučného konania - alebo 20 rokov čakania

Tomáš Klinka, 26. 06. 2012 v 20:49


Důsledky nezískání souhlasu dozorčí rady dle § 193/2 Obch. Z.

Pavol Mlej, 10. 06. 2012 v 19:05


Inspirují se poslanci od advokátů?

Petr Kolman, 08. 06. 2012 v 11:45


(Ne-)Ochrana spotrebiteľa, alebo štát, zaplať! (KS Prešov 9Co/2/2011)

Kristián Csach, 05. 06. 2012 v 23:23


Naozaj "osobitná" osobitná právomoc slovenských súdov v sporoch z mimozmluvných záväzkov

Jakub Jošt, 21. 05. 2012 v 20:09


Konkurz - uspokojenie veriteľa neúpadcom - treťou osobou

Lucia Palková, 18. 05. 2012 v 12:34


Svobodný přístup k playlistu

Petr Kolman, 16. 05. 2012 v 07:28


Príbeh o pojmoch v slovenskom deliktnom práve

Martin Husovec, 13. 05. 2012 v 23:23


K otázke priority zákonného záložného práva k bytu

Martin Serfozo, 12. 05. 2012 v 16:01


Prekročenie rýchlosti na ceste do Košíc a späť

Juraj Gyarfas, 08. 05. 2012 v 16:45


Je prejednávanie priestupkov prenesený výkon štátnej správy?

Michal Hamar, 04. 05. 2012 v 13:22


Výběrové řízení na státního zástupce

Juraj Alexander, 30. 04. 2012 v 15:06


Postupník nie je oprávnený vymáhať sumu nad odplatu, zaplatenú postupcovi.

Peter Marcin, 21. 04. 2012 v 01:52


OS Poprad vo veci skryto spoplatňovaných webstránok

Martin Husovec, 20. 04. 2012 v 18:00


(Ne)snesitelná entropie dle NS?

Josef Kotásek, 18. 04. 2012 v 11:55


Súťaž Transparency o najlepšie využitie dát Otvorených zmlúv

Matej Kurian, 17. 04. 2012 v 10:36


Licenčná zmluva - naozaj jediný spôsob udelenia súhlasu na používanie ochrannej známky? To snáď nie!

Tomáš Klinka, 16. 04. 2012 v 17:15


Je platná rozhodcovská doložka vo všeobecných obchodných podmienkach?

Juraj Gyarfas, 09. 04. 2012 v 22:18


Prevod (nebytových) priestorov v socializme

Natalia Janikova, 08. 04. 2012 v 20:25


Odklad vykonateľnosti a splatnosť pohľadávky

Pavol Kolesár, 07. 04. 2012 v 22:21


Ochrana spotrebiteľa a zmluvná sloboda

Juraj Gyarfas, 01. 04. 2012 v 20:15


Právne princípy a zásady: mýtus alebo pravda a posvätných sluhoch aplikácie práva?

Jaroslav Čollák, 25. 03. 2012 v 03:35


Kompenzácia informačného deficitu strany v civilnom súdnom konaní alebo v zajatí dôkazného bremena 2

Tomáš Demo, 21. 03. 2012 v 11:22


Založenie športového klubu za účelom iným ako podnikanie: rozumná zákonná požiadavka?

Jaroslav Čollák, 15. 03. 2012 v 01:16


Naozaj má v SR každý právo voliť?

Martin Estočák, 11. 03. 2012 v 22:02


Bez náhrady zrušen dovolací důvod dle písm. c) - zásadní právní význam

Josef Šilhán, 28. 02. 2012 v 20:05


Pokračujúci boj proti internetovému pirátstvu: precedentné rozhodnutia z Veľkej Británie a Holandska

Zuzana Hecko, 23. 02. 2012 v 16:44


iSalvia nejen pro android

Milan Kvasnica, 22. 02. 2012 v 17:52


Možnost popření vykonatelného rozhodčího nálezu v insolvenčním řízení

Milan Kvasnica, 20. 02. 2012 v 16:17


ECI – realita či právo iba na papieri?

Ludmila Kucharova, 01. 02. 2012 v 11:59


Novela konkurzného práva: Bude podriadený aj daňový úrad?

Juraj Gyarfas, 30. 01. 2012 v 18:03


Námietka neplatnosti rozhodnutia svojho orgánu žalovaným v konaní o neplatnosť právneho úkonu, ktorého podkladom bolo predmetné rozhodnutie orgánu, nezakladá výlučnú právomoc registrového súdu žalovaného

Peter Pethő, 23. 01. 2012 v 19:46


Krátka úvaha na tému: nezávislé súdnictvo tak, ako ho (ne)poznáme?

Jaroslav Čollák, 23. 01. 2012 v 16:24


Prečo sa sudcovia nepodpisujú pod rozsudky?

Xénia Petrovičová, 19. 01. 2012 v 14:37


Koľko váži dôkazné bremeno?

Nora Šajbidor, 17. 01. 2012 v 16:43


Zverejňovanie súdnych rozhodnutí

Lexforum, 16. 01. 2012 v 15:35


Koniec “.com” éry v doménovom priestore: začalo sa najväčšie rozšírenie priestoru domén najvyššej úrovne

Zuzana Hecko, 13. 01. 2012 v 09:42


Zase raz a určite nie naposledy: Odstúpenie od zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Juraj Gyarfas, 08. 01. 2012 v 21:59


Asi menej obvyklý spôsob diskriminácie

Tibor Menyhért, 06. 01. 2012 v 00:46


Účelnost zastoupení advokátem v jednoduchém sporu

Milan Kvasnica, 04. 01. 2012 v 03:49


"Novinárske články nie sú autorské diela", tvrdí slovenský súd

Zuzana Hecko, 03. 01. 2012 v 14:52


Sága West Tankers a uznávanie deklaratórnych rozhodcovských rozhodnutí

Juraj Gyarfas, 01. 01. 2012 v 21:36


Práva duševného vlastníctva v outsourcingových zmluvách

Zuzana Hecko, 30. 12. 2011 v 19:14


Zmluva o spotrebiteľskom úvere- osobitný zmluvný typ, druh zmluvy alebo podtyp zmluvy o úvere?

Tomáš Čentík, 29. 12. 2011 v 15:19


Zbohom starému registračnému systému registrácie doménových mien na Slovensku?

Zuzana Hecko, 01. 12. 2011 v 20:05


Fatálna chyba: Máme funkčný teleúrad?

Adam Valček, 24. 11. 2011 v 22:18


BSM a tranformácia veci nepatriacej do BSM počas trvania manželstva

Tomáš Čentík, 13. 11. 2011 v 20:44


Manipulovanie zápasov je trestný čin : aféra „Calciopoli“ ukončená

Jaroslav Čollák, 13. 11. 2011 v 18:29


Zásada perpetuatio fori

Paula Demianova, 11. 11. 2011 v 13:25


K smrti vyplašený

Josef Kotásek, 25. 10. 2011 v 14:54


TIPOS: erga omnes práva a generálna klauzula nekalej súťaže

Martin Husovec, 23. 10. 2011 v 15:06


Zodpovednosť športovca za spôsobený úraz : podstata jej chápania

Jaroslav Čollák, 23. 10. 2011 v 10:02


Nevypovedateľná zmluva o nájme nebytového priestoru

Emil Vaňko, 20. 10. 2011 v 22:06


Príbeh jedného poplatku, alebo niečo tu nehrá :

Jaroslav Čollák, 19. 10. 2011 v 20:33


Pojem šport - pokus o jeho vymedzenie resp. výkop do (ne)začatej dišputy

Jaroslav Čollák, 12. 10. 2011 v 01:12


Co si osmý senát Vrchního soudu v Praze za rámeček nedá

Josef Kotásek, 11. 10. 2011 v 09:28


Rámečková směnečná teorie aneb najdi deset rozdílů

Josef Šilhán, 10. 10. 2011 v 14:50


Slovenský futbalový zväz : kvalifikácia jeho právomocí

Jaroslav Čollák, 07. 10. 2011 v 08:41


(Skutočné) vykonávanie práce ako podmienka vzniku nároku na dovolenku je v rozpore s právom EÚ (podľa AG Trstenjak)

Peter Pethő, 06. 10. 2011 v 19:15


Systematika organizácie športového odvetvia : národná a nadnárodná úroveň

Jaroslav Čollák, 29. 09. 2011 v 15:00


Nemo plus iuris na Slovensku (Populistický blog o rodinnom dome v okrese Galanta)

Juraj Gyarfas, 28. 09. 2011 v 22:08


3/3 : „Olivier Bernard“ alebo dogmatické rozhodnutia Súdneho dvora v športovej oblasti :

Jaroslav Čollák, 19. 09. 2011 v 22:11


Komisia verzus Slovensko - 0:1

Juraj Gyarfas, 18. 09. 2011 v 22:14


Právny poriadok – čo ťa formuje a od čoho závisí tvoja kvalita?

Jaroslav Čollák, 12. 09. 2011 v 17:08


Novela zákona o hazardných hrách a cenzúra webu

Adam Valček, 12. 09. 2011 v 01:19


Reps & warranties v slovenskom práve

Juraj Gyarfas, 11. 09. 2011 v 22:36


Zákon o ochrane osobných údajov vs. súkromná internetová stránka

Jaroslav Čollák, 05. 09. 2011 v 11:11


Možno písomnú zmluvu meniť ústne?

Juraj Gyarfas, 31. 08. 2011 v 17:25


2/3 : „Walrave & Koch“ alebo dogmatické rozhodnutia Súdneho dvora v športovej oblasti

Jaroslav Čollák, 30. 08. 2011 v 15:01


Čo s (ne)zákonným prevodom majetku obce?

Michal Hamar, 30. 08. 2011 v 12:12


Odporovateľnosť právnych úkonov po druhé : dotyk praxe

Jaroslav Čollák, 21. 08. 2011 v 16:58


Všetko plynie: Nepredáš dvakrát tú istú vec

Juraj Gyarfas, 19. 08. 2011 v 16:20


Odporovateľné právne úkony - koniec dobrý, všetko dobré ?

Jaroslav Čollák, 19. 08. 2011 v 10:53


Rozhodcovské rozsudky a ústavný súd

Kristián Csach, 17. 08. 2011 v 14:24


Význam rozhodného práva v nepodpísanom návrhu zmluvy

Juraj Gyarfas, 15. 08. 2011 v 17:39


1/3 : "Bosman" alebo dogmatické rozhodnutia Súdneho dvora v športovej oblasti

Jaroslav Čollák, 12. 08. 2011 v 13:07


Povinnost vyrozumět spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace

Milan Kvasnica, 11. 08. 2011 v 01:35


"White Paper on Sport" alias Biela kniha o športe : obsah a legislatívny dopad

Jaroslav Čollák, 29. 07. 2011 v 01:55


Reklamné okienko: Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti

Juraj Gyarfas, 25. 07. 2011 v 14:06


Ako sa Európske právo sklonilo pred jedinečnosťou športu

Jaroslav Čollák, 22. 07. 2011 v 17:18


Cena nadobudnutého dedičstva - čistá hodnota dedičstva?

Zsolt Varga, 22. 07. 2011 v 14:47


Frucona revisited. Ústavný súd vracia úder

Kristián Csach, 19. 07. 2011 v 23:45


Mlčanie ako právny úkon – nedokonalosť alebo majstrovstvo zákonodarcu?

Jaroslav Čollák, 12. 07. 2011 v 15:10


Nemo plus iuris III: ÚS ČR valcuje

Juraj Gyarfas, 05. 07. 2011 v 23:07


Spoplatnenie internetových služieb – začiatok ich konca?

Jaroslav Čollák, 01. 07. 2011 v 13:41


Účinok zápisu zmeny sídla obchodnej spoločnosti do Obchodného registra

Tomáš Čentík, 28. 06. 2011 v 21:11


Výkon športovej činnosti - (ne)zamestnancom navždy?

Jaroslav Čollák, 27. 06. 2011 v 10:57


Obchodné delikty – čím sa vlastne riadite?

Martin Husovec, 24. 06. 2011 v 07:49


Retroaktivita judikatúry

Vincent Lechman, 21. 06. 2011 v 09:21


Právo (ne) ovplyvňujúce skutočnosť ?

Jaroslav Čollák, 15. 06. 2011 v 15:18


Náhrada trov v konaní o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2011 v 20:48


Pozvánka na diskusný panel o rekodifikácii českého súkromného práva v Košiciach

Kristián Csach, 08. 06. 2011 v 15:39


Povinné zverejňovanie zmlúv: Druhý diel horší ako prvý

Juraj Gyarfas, 05. 06. 2011 v 10:27


Podmienka občianstva pre notárov je v rozpore s právom EÚ

Juraj Gyarfas, 26. 05. 2011 v 23:51


Sjednocující právní názor Nejvyššího soudu týkající se rozhodčího řízení

Milan Kvasnica, 25. 05. 2011 v 00:57


Prečo Penta prekvapivo prehrala proti panstvu?

Juraj Gyarfas, 21. 05. 2011 v 18:22


Vrchní soud v Praze a rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

Milan Kvasnica, 13. 05. 2011 v 12:55


Čo ešte je a čo už nie je výkon odstraňovacieho nároku?

Martin Husovec, 24. 04. 2011 v 17:37


Jeden pokus o nápravu a ďalšia premárnená šanca..

Juraj Alexander, 14. 04. 2011 v 09:50


Ako dobrá vláda zlý Najvyšší súd prekabátila

Michal Novotný, 13. 04. 2011 v 17:18


Talianske torpédo proti arbitráži a novela Nariadenia Brusel I

Juraj Gyarfas, 09. 04. 2011 v 10:35


Arbitrabilita sporov o určenie (ne)platnosti právneho úkonu

Juraj Gyarfas, 29. 03. 2011 v 21:36


rei iudicatae

Matej Košalko, 18. 03. 2011 v 18:36


Budova na cudzom pozemku a zákon o vlastníctve bytov

Juraj Gyarfas, 14. 03. 2011 v 23:06


Je platná „bianco“ dohoda o výkone predkupného práva medzi spoluvlastníkmi?

Peter Pethő, 04. 03. 2011 v 17:59


Tak jsme to vyhráli, paní správkyně

Milan Kvasnica, 02. 03. 2011 v 07:06


O volbě místní příslušnosti ve spotřebitelských smlouvách

Milan Kvasnica, 25. 02. 2011 v 17:08


Sága Frucona: Lásku alebo majetok? Dávajte majetok!

Juraj Gyarfas, 18. 02. 2011 v 00:00


Správa katastra a lehoty

Gabriel Závodský, 11. 02. 2011 v 19:59


Jednatel není ředitel - 3 Ads 119/2010

Adam Zlámal, 10. 02. 2011 v 16:23


Predbežné opatrenie a res iudicata

Juraj Gyarfas, 07. 02. 2011 v 22:17


Možná medzera v Trestnom zákone?

Tomáš Čentík, 06. 02. 2011 v 17:23


Výzva na kritiku rozhodcovského rozhodnutia

Zsolt Varga, 04. 02. 2011 v 19:40


Prevod nehnuteľnosti, ktorá sa nezapisuje do katastra

Juraj Straňák, 31. 01. 2011 v 13:40


Rozprávajú sa spolu sudcovia Najvyššieho súdu?

Michal Novotný, 31. 01. 2011 v 11:18


Referendum a la Slovakia

Tomáš Čentík, 21. 01. 2011 v 18:18


Zamestnanecké dielo

Tomáš Čentík, 21. 01. 2011 v 13:18


Ešte raz k stavbe na cudzom pozemku

Tomáš Čentík, 20. 01. 2011 v 22:06


Úplne teoreticky

Martin Galgoczy, 12. 01. 2011 v 12:12


Leasio enormis a dobré mravy

Juraj Gyarfas, 09. 01. 2011 v 00:09


Zverejňovanie zmlúv po druhé: Teraz už naozaj

Juraj Gyarfas, 30. 12. 2010 v 18:43


Promlčení práva dát výpověď

Milan Kvasnica, 28. 12. 2010 v 19:15


Sága Frucona: Pokračovanie bez prestávky, rytmus tango

Juraj Gyarfas, 09. 12. 2010 v 19:07


Ako išlo vajce na vandrovku – alebo o živote jedného § 61 Exekučného poriadku

Michal Novotný, 08. 12. 2010 v 11:19


Novela tlačového zákona a (ne)povinne uverejňované prejavy v masmédiách

Ondrej Jurišta, 28. 11. 2010 v 19:25


Platí v dobrovoľnej dražbe nemo plus iuris?

Juraj Gyarfas, 28. 11. 2010 v 19:10


Súhlas na zmenu mena

Monika Dubská, 28. 11. 2010 v 19:08


Šesté symposium Nejvyššího soudu

Milan Kvasnica, 24. 11. 2010 v 16:05


Tehotná členka predstavenstva a stieranie hraníc medzi obchodným a pracovným právom

Juraj Gyarfas, 18. 11. 2010 v 18:25


Neplatnosť vs. nemožnosť plnenia – robí jedna lastovička jar?

Michal Novotný, 16. 11. 2010 v 12:53


Judikatúrou k skrytým právnym vadám...

Juraj Alexander, 15. 11. 2010 v 16:49


Ernest Valko

Lexforum, 09. 11. 2010 v 17:28


Battle of the forms

Juraj Gyarfas, 01. 11. 2010 v 20:46


Je možné žalovať o prevod domény?

Martin Husovec, 28. 10. 2010 v 22:14


Automatická prolongace nájmu bytu

Milan Kvasnica, 24. 10. 2010 v 16:50


Autorský zákon a právo EÚ

Juraj Gyarfas, 21. 10. 2010 v 20:11


Zem na obzore: Vláda chce konečne riešiť reštituované byty

Juraj Gyarfas, 18. 10. 2010 v 19:52


Predkupné právo

Roman Kopil, 18. 10. 2010 v 14:13


Predaj veci podľa § 501 OZ

Juraj Straňák, 16. 10. 2010 v 21:48


Diskusné stretnutie - insolvenčné právo na Slovensku

Juraj Alexander, 11. 10. 2010 v 10:17


Výpoveď nájomcu z nájmu bytu na dobu určitú

Juraj Gyarfas, 10. 10. 2010 v 15:34


Dny práva v Brně

Juraj Gyarfas, 13. 09. 2010 v 23:06


Ako prekročiť most v Komárne (Maďarsko v. Slovensko a právo EÚ)

Juraj Gyarfas, 01. 09. 2010 v 08:44


Penta verzus SR / Bilaterálna ochrana investícií verzus právo EÚ

Juraj Gyarfas, 27. 08. 2010 v 12:25


Zverejňovanie zmlúv so štátom a právna istota

Juraj Gyarfas, 24. 08. 2010 v 16:40


10 rokov + 3 dni právnej (ne)istoty

Monika Dubská, 19. 08. 2010 v 23:58


Ako v prípade, keď ste niekoho stratili, nestratiť aspoň peniaze...alebo zamyslenie nad pozostalostnou úrazovou rentou a jej vyplácaním v súkromnom poistnom práve

Nina Gaisbacherova, 06. 08. 2010 v 12:16


Zrušení pokut v insolvenčním zákoně - proces nad výsledek?

Juraj Alexander, 02. 08. 2010 v 15:17


Neplatná kúpna zmluva, vydanie bezdôvodného obohatenia a námietka premlčania

Juraj Gyarfas, 26. 07. 2010 v 22:41


O popírání a zapírání (se některých správců)

Juraj Alexander, 14. 07. 2010 v 19:32


Úroky z omeškania: 1% denne je veľa, 2% sú tak akurát

Juraj Gyarfas, 14. 07. 2010 v 14:46


Pravidelné pracovisko

Roman Kopil, 13. 07. 2010 v 13:46


Úrok z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch vo výške 1 % denne je neprípustný

Kristián Csach, 02. 07. 2010 v 00:30


Vojna kódexov (diel II): Zmluva o budúcej zmluve o absolútnom obchode

Juraj Gyarfas, 25. 06. 2010 v 01:18


Už to tu bolo a je to tu zas: Rozhodcovské doložky v spotrebiteľských zmluvách

Juraj Gyarfas, 23. 06. 2010 v 08:31


"Zmluvné strany týmto zakladajú nevyvrátiteľnú právnu domnienku, že ... "

Juraj Gyarfas, 16. 06. 2010 v 09:13


Opäť o lacnom telefonovaní a európskom národe

Juraj Gyarfas, 15. 06. 2010 v 00:07


Komu platíme 6 % z ceny prázdneho CDčka a je to v súlade s právom EÚ?

Juraj Gyarfas, 22. 05. 2010 v 17:53


Stavba na cudzom pozemku a bezdôvodné obohatenie?

Martin Maliar, 20. 05. 2010 v 21:20


Nájomná zmluva na dobu 100 rokov – úvahy v rovine de lege lata a de lege ferenda

Juraj Gyarfas, 20. 05. 2010 v 15:47


Stavba na cudzom pozemku

Martin Maliar, 13. 05. 2010 v 17:43


ÚS SR: Výklad contra proferentem a preferencia platnosti právneho úkonu ako všeobecné výkladové pravidlá

Kristián Csach, 11. 05. 2010 v 17:13


Zmluva o budúcej reálnej zmluve – možná či nemožná?

Kristián Csach, 30. 04. 2010 v 14:20


Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve

Dušan Marják, 29. 04. 2010 v 18:16


Cram - down a štátna pomoc v SR

Martin Maliar, 25. 04. 2010 v 12:02


Odplatné vydanie zmenky (?)

Peter K , 14. 04. 2010 v 09:50


5 rokov SE

lukas.kvokacka, 08. 04. 2010 v 22:41


Mějte rozum, soudce Kozák (a nejen Vy), myslete na děti! (věřitele)

Juraj Alexander, 15. 03. 2010 v 00:35


Trochu politickej filozofie

Tomáš Klinka, 09. 03. 2010 v 16:47


Páté symposium Nejvyššího soudu ČR

Bystrik Bugan, 04. 03. 2010 v 21:44


Musí byť podľa ESD spotrebiteľ skutočne chránený ex offo?

Kristián Csach, 03. 03. 2010 v 13:12


Premlčanie práva na vrátenie kúpnej ceny z neplatnej kúpnej zmluvy

David Halenák, 02. 03. 2010 v 21:17


Európsky súdny dvor a hranice štátu Izrael, 2. diel

Juraj Gyarfas, 01. 03. 2010 v 10:31


K rozhodnutiu NSSR MCdo 79/02

Martin Maliar, 23. 02. 2010 v 20:50


O finančním leasingu

Milan Kvasnica, 18. 02. 2010 v 10:17


Do akej miery môže súd preskúmavať rozhodcovské rozhodnutie?

Juraj Gyarfas, 05. 02. 2010 v 17:08


Důkazní břemeno ohledně pravosti podpisu žalovaného na směnce

Milan Kvasnica, 04. 02. 2010 v 17:52


Mezinárodní konference: Správa obchodních korporací v rekodifikačních a evropských konotacích

Juraj Gyarfas, 01. 02. 2010 v 21:43


Nemo plus iuris strikes back!

Juraj Gyarfas, 31. 01. 2010 v 21:22


Rozhodcovské doložky v spotrebiteľských zmluvách?

Juraj Alexander, 29. 01. 2010 v 17:14


Nedeľa ako základné ľudské právo?

Tomáš Klinka, 21. 01. 2010 v 12:50


Úpadok úpadku?

Juraj Alexander, 20. 01. 2010 v 00:39


Neplatnost výpovědi z nájmu bytu z důvodu neuvedení ... II

Milan Kvasnica, 10. 01. 2010 v 23:16


Záznam hovoru a trestní řízení

Milan Kvasnica, 10. 01. 2010 v 17:47


Zodpovednosť znalca za škodu (kniha)

Kristián Csach, 08. 01. 2010 v 09:20


Ochrana (dobromyseľného) nadobúdateľa – fiat voluntas Curiae, pereat mundus?

Michal Novotný, 04. 01. 2010 v 17:23


O hlasovacím právu v reorganizaci - poprvé k probíhajícímu řízení před NS

Juraj Alexander, 28. 12. 2009 v 10:14


Povinnost hradit leasingové splátky po ukončení leasingové smlouvy

Milan Kvasnica, 24. 12. 2009 v 22:07


Úrok z omeškania a vážnejšie veci

Juraj Alexander, 22. 12. 2009 v 00:09


Záložné právo v konkurze a problém v § 79 ZKR

Martin Maliar, 16. 12. 2009 v 19:34


Reflexná škoda spoločníka s.r.o.

Kristián Csach, 16. 12. 2009 v 09:41


Európsky súdny dvor a hranice štátu Izrael

Juraj Gyarfas, 02. 12. 2009 v 23:12


Spotrebiteľská novela OZ a zákona o rozhodcovskom konaní

Juraj Gyarfas, 26. 11. 2009 v 20:35


Poďakovanie a prosba o spätnú väzbu

Lexforum, 22. 11. 2009 v 14:17


Tri hodiny na bukurešťskom letisku a kreatívny výklad práva

Juraj Gyarfas, 19. 11. 2009 v 22:20


Život po odstúpení alebo titulus a modus do tretice a určite nie naposledy...

Juraj Alexander, 10. 11. 2009 v 00:33


PPP a predkupné právo verejného obstarávateľa v konkurze

Juraj Gyarfas, 06. 11. 2009 v 17:04


Právo a štylistika: Óda na Ústavný súd ČR

Juraj Gyarfas, 04. 11. 2009 v 23:46


Civilné okienko - povaha žalôb "do dedičstva patrí"

Martin Maliar, 02. 11. 2009 v 17:36


Z vlastnej záhradky (jesenná nádielka)

Kristián Csach, 02. 11. 2009 v 17:24


Návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností

Martin Maliar, 28. 10. 2009 v 21:59


novela Exekučného poriadku

peter straka, 23. 10. 2009 v 15:17


Rozvržení pracovních směn a práce přesčas

Milan Kvasnica, 19. 10. 2009 v 00:30


K povahe žalôb „o určenie vlastníckeho práva“.

Martin Maliar, 12. 10. 2009 v 21:39


Ešte raz a dosť... pre Sarkozyho?

Branislav Gvozdiak, 12. 10. 2009 v 15:18


Štvrté sympózium a piata veta

Juraj Alexander, 10. 10. 2009 v 19:11


Ako sa robí reklama konkurencii alebo Otvorené právo

Juraj Gyarfas, 06. 10. 2009 v 22:56


Zrušme (alebo aspoň novelizujme) zákon o nájme nebytových priestorov!

Juraj Gyarfas, 29. 09. 2009 v 14:12


Moderácia úrokov z pôžičky súdom - k článku v BSA 7-8/2009

Kristián Csach, 23. 09. 2009 v 11:30


Best of ESD o neprijateľných (nekalých) klauzulách v spotrebiteľských zmluvách

Kristián Csach, 22. 09. 2009 v 07:46


Návrh - citačný štandard (blázon, on je blázon!)

Juraj Alexander, 16. 09. 2009 v 23:16


PPP diaľnice D1 podporený zákonom ad hoc

Tomáš Klinka, 11. 09. 2009 v 08:01


Plnit nebo platit sankci? Uznatelná volba?

Bohumil Havel, 03. 09. 2009 v 11:55


Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad

Marcel Jurko, 23. 08. 2009 v 02:11


Věcná legitimace a žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu

Milan Kvasnica, 14. 08. 2009 v 14:03


Išiel notár za starostom alebo pár poznámok k novele notárskej a advokátskej praxe

Juraj Gyarfas, 12. 08. 2009 v 20:03


Návrh na uzavretie zmluvy na diaľku a novela Občianskeho zákonníka

Tomáš Klinka, 29. 07. 2009 v 16:01


Ověřovací doložka a odpovědnost notáře

Milan Kvasnica, 26. 07. 2009 v 22:34


Zmena (nemeckej) judikatúry k oprávneniu sporiteľne jednostranne zmeniť poplatky, alebo ako Spolkový súdny dvor akademikom podľahol

Kristián Csach, 19. 07. 2009 v 17:12


Lietadlo SkyEurope v Paríži alebo krátke cvičenie z konkurzného práva

Juraj Gyarfas, 13. 07. 2009 v 23:02


III. ÚS 455/08 - exekutoři proti oprávněným 1:3, aneb nad jedním obíčkem

Milan Kvasnica, 10. 07. 2009 v 15:32


Duševné vlastníctvo pre fanúšikov futbalu

Branislav Gvozdiak, 26. 06. 2009 v 12:48


Investičné popáleniny bratov Lehmanových

Kristián Csach, 26. 06. 2009 v 11:01


Farba ako ochranná známka

Branislav Gvozdiak, 23. 06. 2009 v 22:10


Zmluvná pokuta pri odstúpení alebo prečo nás neprávnici nemajú radi

Juraj Gyarfas, 21. 06. 2009 v 23:38


Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20


Keď Najvyšší súd SR sám seba usvedčuje z nelogických názorov ...

Juraj Gyarfas, 06. 06. 2009 v 11:13


"Jana již to zná" alebo teleshoping na lexfore

Juraj Alexander, 03. 06. 2009 v 05:23


Vzniknú nové formy práv duševného vlastníctva alebo zaniknú niektoré existujúce?

Branislav Gvozdiak, 02. 06. 2009 v 18:18


Zamyšlení nad pojmem „běžný obchodní styk“

Bob Matuška, 28. 05. 2009 v 18:03


Neplatnost výpovědi z důvodu neuvedení přístřeší jako bytové náhrady

Milan Kvasnica, 24. 05. 2009 v 23:37


O lacnom telefonovaní a kompetencii EÚ

Juraj Gyarfas, 24. 05. 2009 v 23:27


Stačí odevzdat klíče a zmizet, nemám-li na splácení hypotéky?

Bob Matuška, 21. 05. 2009 v 09:37


Musím pristúpiť k zmluve so sebou samým?

Juraj Gyarfas, 17. 05. 2009 v 19:37


Nemo plus iuris no more?

Juraj Gyarfas, 07. 05. 2009 v 08:26


A je to (tu) - Pat a Mat regulujú nájomné

Juraj Alexander, 25. 04. 2009 v 16:58


Slávny, bohatý a múdry právnik

Juraj Gyarfas, 06. 04. 2009 v 23:42


Dva postrehy k použiteľnosti nezákonne získaných dôkazov

Juraj Gyarfas, 21. 03. 2009 v 10:20


196a obchz: Neplatnost právního úkonu z důvodu absence souhlasu valné hromady

Milan Kvasnica, 18. 03. 2009 v 21:50


O kauzálních námitkách směnečného rukojmího

Milan Kvasnica, 18. 03. 2009 v 14:58


Google, autorské právo, informačná spoločnosť... a my v nej

Branislav Gvozdiak, 17. 03. 2009 v 12:59


ELSA Legal Workshop

Juraj Gyarfas, 12. 03. 2009 v 23:23


Tipni si na Najvyšší súd alebo ako vyhrať miliardu v justičnej športke

Juraj Alexander, 08. 03. 2009 v 22:22


Rozkrádačka obecného majetku a čo s ňou

Juraj Gyarfas, 06. 03. 2009 v 18:53


O zrážke lode s mólom a ďalšom víťazstve Community law nad common law

Juraj Gyarfas, 26. 02. 2009 v 23:53


Európsky súdny dvor a právomoc pri odporovacích žalobách v súvislosti s konkurzom

Juraj Gyarfas, 22. 02. 2009 v 19:36


Mýty autorského práva - copyrightová doložka.

Branislav Gvozdiak, 18. 02. 2009 v 13:51


Porsche/Volkswagen: Nemecká sága o účasti zamestnancov v európskej spoločnosti

Juraj Gyarfas, 10. 02. 2009 v 18:06


Hostile takeover

Branislav Gvozdiak, 02. 02. 2009 v 15:10


Podnikanie v Poľsku | Ako začať I. – Základné informácie

Branislav Gvozdiak, 28. 01. 2009 v 15:21


Obchodný v. Občiansky zákonník: Školácka otázka na diskusiu

Juraj Gyarfas, 26. 01. 2009 v 17:03


Riešenie rovnice - Cartesio smúti?

Juraj Alexander, 21. 01. 2009 v 19:43


Zmluvy v IT

Branislav Gvozdiak, 12. 01. 2009 v 16:03


Některá ujednání smluv realitních kanceláří

Milan Kvasnica, 08. 01. 2009 v 16:12


Ústavný súd SR a európska ústava: Prelomové rozhodnutie alebo nevyužitá šanca?

Juraj Gyarfas, 26. 12. 2008 v 12:56


Karteziánska rovnica a sloboda usadzovania II.

Juraj Gyarfas, 18. 12. 2008 v 09:27


Pane řediteli - pane jednateli

Milan Kvasnica, 08. 12. 2008 v 05:46


Vina za nabídku sedmdesáti litrů kvalitního českého vína

Milan Kvasnica, 05. 12. 2008 v 20:07


A teraz trochu správka: K prevodu stavebného povolenia

Juraj Gyarfas, 28. 11. 2008 v 22:20


Ochrana nepodnikatele dle ustanovení § 262 odst. 4 obchodního zákoníku

Milan Kvasnica, 24. 11. 2008 v 17:37


Základné imanie – čo by sme sa mali naučiť z reformy nemeckého a poľského práva obchodných spoločností

Branislav Gvozdiak, 24. 11. 2008 v 13:08


Neznesiteľná banalita obchodneho práva..

Juraj Alexander, 23. 11. 2008 v 02:45


Nárok na náhradu škody v případě nepodání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Milan Kvasnica, 20. 11. 2008 v 11:04


Fico v. SPP alebo o jednoparagrafovom zákone

Juraj Gyarfas, 17. 11. 2008 v 19:39


Promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích

Milan Kvasnica, 15. 11. 2008 v 18:32


Poplatky pri nakupovaní platobnou kartou a dohoda bánk o ich výške - POĽSKO

Branislav Gvozdiak, 12. 11. 2008 v 16:38


Zajištění pracovněprávního nároku směnkou

Milan Kvasnica, 11. 11. 2008 v 19:05


Cash collateral aneb komu patří příjmy z podnikání v reorganizaci

Juraj Alexander, 09. 11. 2008 v 20:19


"Nesnesitelná lehkost" bezdôvodného ukončenia rokovaní o zmluve

Juraj Gyarfas, 03. 11. 2008 v 17:58


Malá príručka nezaisteného veriteľa - Syndikované úvery a kríza

Juraj Alexander, 29. 10. 2008 v 04:19


Stanovení výše náhrady nemajetkové újmy v penězích ve vztahu k již uhrazené náhradě škody

Milan Kvasnica, 28. 10. 2008 v 14:15


Cpjn 201/2008 - náklady řízení a jednoduchost sporů II

Milan Kvasnica, 27. 10. 2008 v 14:39


Fikce doručení

Milan Kvasnica, 27. 10. 2008 v 12:15


Porušení předkupního práva

Milan Kvasnica, 26. 10. 2008 v 19:24


Novela Občianskeho súdneho poriadku: Ochrana vlastníkov alebo otvorenie cesty šikanóznym žalobám?

Juraj Gyarfas, 26. 10. 2008 v 17:57


Katastrální novela, katastrální problém anebo katastrofické soudy?

Juraj Alexander, 22. 10. 2008 v 17:43


Možno založiť pohľadávku, ktorej postúpenie odporuje dohode s dlžníkom?

Juraj Gyarfas, 19. 10. 2008 v 17:23


Karteziánske rovnice a sloboda usadzovania

Juraj Alexander, 15. 10. 2008 v 04:56


Více prodávajících a ujednání o kupní ceně

Milan Kvasnica, 11. 10. 2008 v 12:56


Zbavení se odpovědnosti za vady

Milan Kvasnica, 11. 10. 2008 v 10:44


Máme rádi zvířata

Milan Kvasnica, 25. 09. 2008 v 20:31


O nepřipoutaném spolujezdci

Milan Kvasnica, 31. 08. 2008 v 18:35


Vy ještě platíte za elektřinu? II

Milan Kvasnica, 13. 08. 2008 v 09:46


Smlouva o půjčce a peníze zapůjčené bezhotovostně

Milan Kvasnica, 20. 07. 2008 v 21:59


Peněžitý trest a trest odnětí svobody za řízení v opilosti

Milan Kvasnica, 10. 07. 2008 v 00:12


Plné moci pana starosty

Milan Kvasnica, 25. 06. 2008 v 19:45


Transformace nájmu bytu na nájem družstevního bytu za trvání manželství

Milan Kvasnica, 24. 06. 2008 v 21:58


O změně nájemní smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou

Milan Kvasnica, 24. 06. 2008 v 21:20


Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění

Milan Kvasnica, 08. 06. 2008 v 21:22


Měření rychlosti soukromou společností

Milan Kvasnica, 31. 05. 2008 v 21:49


Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu

Milan Kvasnica, 17. 05. 2008 v 15:39


Výživné dítěte za období před nabytím zletilosti

Milan Kvasnica, 17. 05. 2008 v 15:21


Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti v SJM

Milan Kvasnica, 24. 04. 2008 v 12:23


O přístroji Dräger

Milan Kvasnica, 14. 04. 2008 v 11:56


Možnost soudního vymožení splnění závazku, který vznikl jednomu z manželů za trvání manželství, i po druhém z manželů

Milan Kvasnica, 31. 03. 2008 v 18:45


Uvedení údajů o zastoupení na základě plné moci do obsahu právního úkonu

Milan Kvasnica, 11. 03. 2008 v 14:25


Ne bis in idem

Milan Kvasnica, 07. 03. 2008 v 10:06


Sněženky a ...

Milan Kvasnica, 07. 03. 2008 v 01:03


Stavební úpravy v bytě a jejich černá minulost

Adam Zlámal, 06. 03. 2008 v 10:43


Nepřímý úmysl

Milan Kvasnica, 05. 03. 2008 v 15:44


Smluvní pokuta není opětující se dávkou

Milan Kvasnica, 21. 02. 2008 v 22:10


Výpověď z nájmu bytu ve vlastnictví obce

Milan Kvasnica, 20. 01. 2008 v 15:32


Ústavní soud o postupu exekutora

Milan Kvasnica, 19. 01. 2008 v 23:13


Náhradní ubytování, náhradní byt

Milan Kvasnica, 10. 01. 2008 v 16:46


Uvedení IČ ve smlouvě a vliv na povahu smluvního vtahu

Milan Kvasnica, 04. 01. 2008 v 18:04


Povaha soukromé listiny, její pravost a pravdivost

Milan Kvasnica, 15. 11. 2007 v 13:08


Styk rodičů s nezletilým

Milan Kvasnica, 09. 11. 2007 v 15:32


Víra v údaje evidované katastrofickým úřadem - konečné rozhodnutí

Milan Kvasnica, 07. 11. 2007 v 21:55


"Inkaso" v ceně nájmu

Milan Kvasnica, 29. 10. 2007 v 05:22


Změna skutkových zjištění u odvolacího soudu

Milan Kvasnica, 23. 10. 2007 v 16:34


Alkohol a řízení

Milan Kvasnica, 20. 10. 2007 v 22:08


Výpověď z nájmu bytu a dobré mravy

Milan Kvasnica, 20. 10. 2007 v 10:08


Procesní nástupnictví v odvolacím řízení a režim neúplné apelace

Milan Kvasnica, 09. 10. 2007 v 20:37


Vypořádání SJM a družstevní byt

Milan Kvasnica, 07. 10. 2007 v 18:11


Pravděpodobnost pachatele a nevyvinění se odkazem na osoby blízké

Milan Kvasnica, 16. 08. 2007 v 08:24


Smlouva na dobu určitou v délce 100 let

Milan Kvasnica, 23. 07. 2007 v 03:04


Úvěrový podvod

Milan Kvasnica, 16. 07. 2007 v 14:44


JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.

Milan Kvasnica, 13. 06. 2007 v 23:05


Nepřiměřená doba trestního řízení a dovolací důvod

Milan Kvasnica, 01. 06. 2007 v 09:00


K příspěvku "Výpověď a logika"

Adam Zlámal, 29. 05. 2007 v 14:06


Zrušení podílového spoluvlastnictví

Milan Kvasnica, 25. 05. 2007 v 22:00


Počtvrté o smluvní pokutě

Milan Kvasnica, 21. 05. 2007 v 08:39


Jednání sdružených osob

Milan Kvasnica, 15. 05. 2007 v 23:26


Výpoveď a logika

Juraj Alexander, 03. 05. 2007 v 12:09


Chinaski, mobily a súdy

Juraj Alexander, 03. 05. 2007 v 11:58


Když piju, tak neřídím a když řídím, tak to nemusí být trestný čin

Milan Kvasnica, 30. 04. 2007 v 14:22


Odpovědnost advokáta vůči třetím osobám

Milan Kvasnica, 29. 04. 2007 v 11:29


Odpovědnost cestovní kanceláře za nemajetkovou újmu

Milan Kvasnica, 06. 04. 2007 v 10:43


Výzva k úhradě před podáním žaloby

Milan Kvasnica, 03. 04. 2007 v 12:34


Pl. ÚS 8/06 - exekutoři proti povinným 0:1

Milan Kvasnica, 26. 03. 2007 v 12:57


Sekundanti Google-u?

Juraj Alexander, 20. 03. 2007 v 16:53


Náhradní byt a nájemné

Adam Zlámal, 07. 03. 2007 v 13:25


O úrokové sazbě

Milan Kvasnica, 02. 03. 2007 v 20:46


O přílepcích

Milan Kvasnica, 01. 03. 2007 v 19:29


O starostech pana starosty

Milan Kvasnica, 23. 02. 2007 v 19:44


O vodě, o trávě, o lese

Milan Kvasnica, 22. 02. 2007 v 00:36


O valné hromadě

Milan Kvasnica, 21. 02. 2007 v 20:10


Ještě jednou o nákladech

Milan Kvasnica, 19. 02. 2007 v 16:15


Balada o nákladech

Milan Kvasnica, 19. 02. 2007 v 15:31


Smluvní pokuta, díl třetí

Milan Kvasnica, 19. 02. 2007 v 11:04


O katedrále

Milan Kvasnica, 17. 02. 2007 v 12:05


Bon voyage

Milan Kvasnica, 02. 02. 2007 v 18:57


32 Odo 1077/2004

Milan Kvasnica, 28. 12. 2006 v 23:17


Ajhla názor - čo s najvyššími súdmi

Juraj Alexander, 27. 11. 2006 v 16:40


Víra v údaje evidované katastrofickým úřadem

Milan Kvasnica, 20. 11. 2006 v 02:27


Zločin na horách

Milan Kvasnica, 14. 11. 2006 v 15:45


Karvinský kodex práva trestního

Milan Kvasnica, 09. 11. 2006 v 08:20


Bajka o nákladech řízení (s dobrým koncem)

Milan Kvasnica, 02. 11. 2006 v 18:55


Záznam telefonního hovoru a civilní řízení

Milan Kvasnica, 02. 11. 2006 v 17:40


Forma právního úkonu - odstoupení od smlouvy

Milan Kvasnica, 26. 10. 2006 v 14:11


Vy ještě platíte za elektřinu?

Milan Kvasnica, 25. 10. 2006 v 21:42


Bude někdy možné podávat návrhy na vydání platebního rozkazu v rozsahu dvou listů?

Milan Kvasnica, 20. 10. 2006 v 12:02


Vykonatelnost směnečného platebního rozkazu, proti němuž podal námitky jen jeden ze směnečných dlužníků

Milan Kvasnica, 17. 10. 2006 v 18:26


Bič na pokladní

Milan Kvasnica, 17. 10. 2006 v 17:21


Pl. ÚS 23/06 - exekutoři proti oprávněným 1:2

Milan Kvasnica, 08. 10. 2006 v 02:46


32 Odo 1143/2004 - započtení splatné pohledávky proti nesplatné

Adam Zlámal, 02. 09. 2006 v 02:37


I. ÚS 287/05

Milan Kvasnica, 18. 08. 2006 v 02:36


61/2004 SbRc. - náklady řízení a jednoduchost sporů

Milan Kvasnica, 08. 08. 2006 v 02:35


15 Tdo 574/2006 - nepravdivé trestní oznámení

Milan Kvasnica, 28. 07. 2006 v 02:32


IV. ÚS 319/05

Milan Kvasnica, 18. 07. 2006 v 02:32


IV. ÚS 283/2000

Milan Kvasnica, 08. 07. 2006 v 02:31


I. ÚS 290/05 - exekutoři proti oprávněným 1:1

Milan Kvasnica, 21. 06. 2006 v 02:30


Cpjn 200/2005 - výkladové stanovisko NS k exekucím

Milan Kvasnica, 20. 06. 2006 v 02:27


29 Odo 1158/2003

Milan Kvasnica, 18. 06. 2006 v 02:25


25 Cdo 1074/2003

Milan Kvasnica, 08. 06. 2006 v 02:24


29 Odo 970/2005 - odstoupení od smlouvy

Milan Kvasnica, 08. 05. 2006 v 02:19


22 Cdo 1625/2002

Milan Kvasnica, 18. 04. 2006 v 02:18


21 Cdo 2455/2003

Milan Kvasnica, 08. 04. 2006 v 02:17


IV. ÚS 469/04

Milan Kvasnica, 08. 03. 2006 v 02:16


29 Odo 31/2004

Milan Kvasnica, 10. 02. 2006 v 02:14


32 Odo 1047/2003 - smluvní pokuta a dobré mravy

Milan Kvasnica, 08. 02. 2006 v 02:11


11 Tdo 738/2003

Adam Zlámal, 08. 01. 2006 v 02:09


31 Cdo 513/2003

Milan Kvasnica, 08. 07. 2005 v 02:07


Účast ve společnosti s ručením omezeným jakožto manželství bez možnosti rozvodu

Milan Kvasnica, 08. 01. 2006 v 02:05


33 Odo 890/2002

Milan Kvasnica, 27. 11. 2003 v 02:03


33 Odo 1117/2003

Milan Kvasnica, 17. 03. 2005 v 01:59


30 Cdo 1224/2004

Milan Kvasnica, 21. 12. 2004 v 01:58


39/1999 SbRc.

Milan Kvasnica, 08. 10. 2004 v 01:56


20 Cdo 391/2003

Milan Kvasnica, 23. 02. 2005 v 01:53


WHEN SHOULD WE PREFER TORT LAW TO ENVIRONMENTAL REGULATION?

Juraj Alexander, 10. 10. 2004 v 01:51


29 Odo 344/2002

Juraj Alexander, 31. 08. 2004 v 01:49


25 Cdo 1174/2003

Juraj Alexander, 31. 08. 2004 v 01:46


22 Cdo 1826/2004

Juraj Alexander, 06. 10. 2004 v 01:44


Derivatives and the Bankruptcy Code: Why the Special Treatment?

Juraj Alexander, 16. 08. 2004 v 01:43


IV. ÚS 576/2000

Juraj Alexander, 12. 04. 2001 v 01:39


I. ÚS 41/98

Juraj Alexander, 01. 12. 1998 v 01:37


28 Cdo 1352/2001

Juraj Alexander, 20. 12. 2001 v 01:34


31 Cdo 528/2001

Juraj Alexander, 20. 11. 2003 v 01:32


7 Cmo 394/2002 - Vrchní soud Olomouc

Juraj Alexander, 01. 06. 2004 v 01:29


7 Cmo 460/2003 - Vrchní soud v Praze

Juraj Alexander, 02. 09. 2004 v 01:24


Konkurenční nabídka

Juraj Alexander, 25. 10. 2002 v 01:23


Berle a Meansa

Juraj Alexander, 01. 03. 2001 v 01:19


C-453/00 Rozsudek o předběžné otázce jako důvod pro obnovu řízení

Juraj Alexander, 13. 01. 2004 v 01:17


Neprovedení zákonného zmocnění k vydání prováděcího předpisu nemůže zpochybnit oprávnění správního orgánu vést řízení a rozhodovat ...

Juraj Alexander, 04. 01. 2005 v 01:11


Salvátorská klauzule a závazek součinnosti v nemovitostních transakcích podle českého práva

Juraj Alexander, 03. 01. 2005 v 01:09


Může být statutární orgán nebo jeho člen zároveň zaměstnancem téže společnosti?

Juraj Alexander, 04. 01. 2005 v 01:06


Zákaz poskytování půjček a úvěrů společníkům a jednatelům

Juraj Alexander, 01. 10. 2004 v 01:02


Stručný úvod do Európskej súkromnej spoločnosti

Juraj Alexander, 01. 11. 2004 v 00:55


Neplatnost společnosti

Juraj Alexander, 28. 09. 1988 v 00:51